HomeHoe redden wij Europa?Pagina 132

JPEG (Deze pagina), 626.91 KB

TIFF (Deze pagina), 4.65 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

I
ll gi I22 HOE. REDDEN WI] EUROPA. V U
i Ji
De onbetrouwbare troepen zouden afgedankt worden-
li Korpsen gewapende werklieden. zouden gevormd
' worden. De kolenmijnen zouden gesocialiseerd wor- i
, den. Geen van deze beloften werd gehouden en zelfs .
j · werd geen ernstige poging gedaan om ze te houden. i
jl? De Russische algemeene werkstaking van l905 leidde
Q tot een dergelijk resultaat. Een constitutie werd be-
V loofd, maar de uitvoering dezer belofte maakte haar
y waardeloos in de praktijk. Een algemeene werkstaking Q
gg l kan de grondslagen eener regeerende klasse doen
i schudden, maar zij kan geen duurzame veroveringen
lj ,‘ brengen, tenzij gesteund (zooals in Petrograd in l9l 7) l
door gewapende macht. Een werkstaking is een be- §
f legering, die het garnizoen van den vijand verzwakt,
jil maar een bestormings-troep is noodig om het fort te
3 t bezetten. j
'° K Als de klassenstrijd in Duitschland gevoerd wordt E
‘ binnen de eigen grenzen, dan is de meest waar-
l schijnlijke uitkomst het doode punt. Elke kant zal
mogelijk probeeren geweld te gebruiken. En elke _
lg f partij zal bevinden, zelfs als zij een oogenblikkelijk
ë pg succes bereikt, dat haar triomf van korten duur is.
‘ Werkstakingen, algemeen of telkens tcrugkeerend,
l =` zouden een op het geweld gevestigde monarchie on-
l mogelijk maken. Een proletarisch dictatorschap, zelfs
" · als het geproclameerd kon worden en op het slagveld
il l de nederlaag toebrengen aan tegenstanders, die van
l l" minder broos metaal gemaakt zijn dan een Koltchak
"< of Denekin, zou ook nog het passief verzet van de op
W de verstrekking van voedsel aangewezen landbou-
'vi wers-bevolking moeten overwinnen. Dat zou moge-
’, lijk te doen zijn, maar slechts als Rusland in een
; · positie ware om te helpen, niet alleen met wapenen
I j maar met graan, dat het zou kunnen groeien zoowel
J als transporteeren.
l Y l
i· j
lit W
l ________W ,_ K _________________ i___, ,_ «