HomeHoe redden wij Europa?Pagina 131

JPEG (Deze pagina), 630.13 KB

TIFF (Deze pagina), 4.63 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

J E HOE. ZAL EUROPA REAGEEREN. IZI
‘·­ afstand van Berlijn bevond is het op het oogenblik
S niet gemakkelijk zich zelfs den tijdelijken triomf van
rl een gewapende Duitsche revolutie voor te stellen,
s Aan den anderen kant kan ik even moeilijk gelooven,
Ct voor vele volgende weken of maanden, aan het suc-
u ces van een monarchalen-militairistischen staatsgreep.
r- De ervaring, gewonnen bij den aanslag van von Kapp
I was zeer inlichtend. Hij mislukte, ondanks de zwak-
V1 heid van de Coalitie-regeering en den aktieven of
e passieven steun van bijna al de geregelde gewapen-
S de machten, zoowel troepen als politie, door de alge-
F meene arbeiders-werkstaking en den passieven tegen-
- stand van de Republikeinsche ambtenaarswereld. De
l werkstaking kwam als het instinktief antwoord van
1 het volk aan de uitdaging van de gehatejunkerklasse
­ en werd bijna zonder organisatie volgehouden met
- een indrukwekkende en geduchte eenstemmigheid.
r De politieke werkstaking is een machtig verdedigings-
e wapen en zal waarschijnlijkin staat zijn elke uitdaging
s van een dergelijken aard, uitgaande van de kapita-
- listische reactie, in de toekomst te breken. Aan den
t anderen kant zijn haar gebreken voor een aanvallen-
, de taktiek even klaarblijkelijk. Op het oogenblik dat
s een arbeidersklasse ophoudt zich te verdedigen en
1 door middel van de algemeene werkstaking beproeft
t iets positiefs te verkrijgen, wordt zij gemakkelijk
overtroefd. De pressie van een middel, dat halve
- verhongering met zich brengt voor hen, die het ge-
t bruiken, kan niet onbepaald verlengd worden en even-
­ min kan zij met herhaalde tusschenpoozen vernieuwd
~ worden. Toen de Kappistische samenzweerders toe-
; gaven dat zij verslagen waren, zocht het werkstakings-
l comité permanente waarborgen te verkrijgen van
. het herstelde Coalitie­kabinet. Het kreeg ze in woor-
1 den. De junker-belhamels zouden gestraft worden. {