HomeHoe redden wij Europa?Pagina 128

JPEG (Deze pagina), 659.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

.· `r(' W ` avi Vl 7*77 ‘ i vr Y `Y ` ` W ' ~ "
ll {
l
l `ll IIB HOE REDDEN WI] EUROPA. Cl l
K onttrokken. Uit deze gebrutalizeerde en reactionnaire l
" ° elementen is een blijvend professioneel staand leger i
, "« geschapen, gebazeerd op twaalf jaren dienst onder l
l l de wapenen, zooals het Verdrag van Versailles voor- Q
' schrijft. Naar de bedoeling van Noske was het hoofd-
· zakelijk, zoo niet alleen, een anti­revolutionnaire armee. ;
l Het steunde den permanenten staat van beleg, waar-
T door hij regeerde, en werd gebruikt om werkstakingen
v te onderdrukken en de arbeiders te intimideeren. Zijn F
, l idee was klaarblijkelijk door middel van de vrees, die
zijn granaten en machine­kanonnen inboezemden,
· niet alleen de orde te herstellen, maar ook de oude
, discipline van de fabriek, de vroegere gewoonte van
{ onderdanigheid in de industrie.
; Dit ,,witte" militairisme, hetzij men het bestudeert
j in zijn dolzinniger manifestaties in Hongarije, waar
V J 0fficieren­korpsen, vermoedelijk van aristocratische
_ lt afkomst, zich persoonlijk bezig hielden met executies
l l op groote schaal van niet in hun verdediging gehoorde
‘ nl socialisten en zich amuzeerden met het naakt~uit­ l
à" kleeden en de schending van vrouwen, en het ver-
_ Elf minken van mannen, of in de meer ordelijke ruwheid
è van Noskeis ,,garden", openbaart de verandering die
‘ de oorlog gewrocht heeft in den geest van het be-
; 3 schaafd Europa. De belemmeringen van gewoonte en çtä
l voorschrift, die in onze jonger jaren den oorspronke- Ql
I': ill; lijken wilde in ons allengs onderdrukken, waren ver-
l broken door de ervaring van vier jaren georganizeerd ‘,
Q'; "‘_, geweld. Menschen die het vóór den oorlog onnatuurlijk l j
lilïlt en moeilijk zouden gevonden hebben een ander te $2
'jï wonden of pijn te doen, kwamen tot de ontdekking
g-, dat het werkelijk zeer gemakkelijk is iemand te dooden.
fi Een elk, vanaf den Spartacist tot den junker, ging nu
if gemakkelijk, instinktief, natuurlijk tot geweld over,
il en in sommigen was het instinkt van wreedheid ge-
= ‘ .2
rl
` ‘ , _
,1 "
P ,·l
ä! áï,
F" ·; h
erg'! xä
‘ " _` li?
""”'«;?··~ r- ~ - - _______ w--~-­­ ···-·· rr · ~--~