HomeHoe redden wij Europa?Pagina 127

JPEG (Deze pagina), 656.83 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

X
I
,;
_j_ I:] HOE. ZAL EUROPA REACEEREN. II7 .
mpa tijen versmaden constitutioneele methoden. De Duit-
schers onder Herr Stinnes (den kolenbaron) koo-
pen couranten op bij de vleet en hebben succes
gehad bij de verkiezingen. Maar, tenslotte, steu- .
taal nen al deze partijen op gewapende macht en
On' stellen zich een militairen coup d`état als doel, even
llwê onvermijdelijk als de Communisten op een geweld-
mus dadige revolutie aansturen. Zij hebben heel de oude
°nd” professioneele officieren kaste met zich, die behalve
[te? dat zij hun politieke zienswijzen en de royalistische
Hdlg traditie deelt, ook een werkkring en toekomst verloren
‘ de hebben door de ontwapening, voorgeschreven in de
' en Vredesverdragen. Het leger heeft voor de reactie een
voor al dubbel belang. Het is in de eerste en voornaamste
_dat plaats de verzekering tegen een proletarische revolutie.
lsch Het is ook het gereedschap, dat scherp en in goede
’h€t orde bewaard moet worden, voor den dag die eenige
pal" kans op succes biedt om het te gebruiken voor den
Hen °g’ omkeer uit de ruïne en vernedering van de Vredes-
zliste E verdragen. Een hunkerend en romantisch verlangen
tmg naar het roemrijk verleden smelt in deze reactie samen
mbt met de harder en scherpzinniger elementen van het
dele nationalistisch kapitalisme.
_ IC ° Het waren de Spartacisten, wier wanhopige, slecht-
ach ‘ berekende pogingen tot revolutie in den winter van
ccft gg 1918 op I9I9 de Duitsche Republiek dwongen een
Ya; gewapende macht te improviseeren. Het ,,Vrij­korps°`
al dat Noske in `t leven riep onder oude beroeps-off?
rm) ïf eieren, was saamgesteld uit de minderheid, die zich
wle in den oorlog verheugt als een bedrijf. Deze jonge
ml? mannen werden hoofdzakelijk aangetrokken door de
)ç1?’ ii verlokking van goed voedsel en goede kleeren, maar, ·
img goed gedrild, vormden zij in hun bitteren strijd met ,_
aar ill de arbeidersklasse, spoedig een vertrouwbaar klasse- {
Jap leger.`De republikeinen werden er systematisch aan l
.
ii