HomeHoe redden wij Europa?Pagina 125

JPEG (Deze pagina), 664.09 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

E] { Cl HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. H5 .
meia- dat deze een gezamenlijke blokkade ten gevolge zou
; be- ä hebben van de Geallieerden en hun eigen boeren.
lmen ï Maar zij weet ook, dat, als zij geen revolutie maakt, Y
:f_·Dg ·_ zij langzaam cloodgehongerd zal worden door het
buut- verlies van den buitenlandschen handel en de wer-
ngcn g king van de indemniteit. Kon zij een constructieve
landbouwpolitiek beginnen, dan zou zij zich in en-
gko- § kele jaren misschien kunnen redden zonder revolutie.
kade 2 Met een voldoende hoeveelheid steenkool en ruwe
Chen I materialen zou zij weer de goederen kunnen produ-
Qure- ceeren ter verruiling met in het eigen land gegroeid
elijk- · voedsel. Als zij sterk genoeg ware den rijken land-
1 een bouwersstand zwaar te belasten, zooals hij behoort
een belast te worden, dan zou dit een prikkel tot ver-
een d hoogde productie zijn. *)
[jaah y Als zij zedelijk prestige had, zou zij den boeren-
Jgglg ` stand kunnen opvoeden tot een meer sociale houding,
dus- _ï en hem organizeeren voor een vermeerderde weten-
Steet schappelijke produktie, om de behoefte aan geïm-
van W porteerde goederen tot een minimum te reduceeren.
lacht Maar tot nog toe is zij te zwak, te gebeukt, te ter-
ygrgn neergeslagen,­ te verdeeld, om een van deze dingen
eter- te doen. Het gevolg kan een verval van de heele
~ h r ë +’-
1) ’l°) Het is gemakkelijk dergelijke woorden op papier te zetten,
Ou, E maar het herstel van den landbouw in Centraal­Europa tot zijn
Rus' l niveau van productiviteit van vóór den oorlog zal moeilijk zijn.
, De Het verlies van geïmporteerde voedingsmiddelen zou in Duitsch-
,61ijk land een vermeerdering van I5 O/0 vereischen. En dat moet be-
L i reikt worden ondanks het verlies van Posen, een van de meest
C1] productieve provincies. Op het oogenblik. of liever in 1919,
zal bedroeg de vermindering in de productiviteit van den grond, vol-
gcia- gens het officieel rapport van Professor Starling ongeveer 4O O/0
nstig (Rapport over de voedingstoestanden in Duitschland Cmd. 280) I
h terwijl de veestapel, hoedanigheid en hoeveelheid in aanmerking ‘
SC 6 g genomen, verminderd was met 55 O/0. De grootste behoefte is ·
Y het aan meststoffen, vooral phosphaten, die de Engelschen emono­ y
I E
W€CIZ I g poliseerd hebben. `

j
l `
Q ¢
N 2
l Q Q