HomeHoe redden wij Europa?Pagina 123

JPEG (Deze pagina), 649.09 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

I
i l
U E HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. H3 ·
tieve ten gunste van de gradueele onteigening der grootere
{zijn E landgoederen, met volle compensatie. Ook in Pruisen
inge- l is aangekondigd dat gedwongen onteigening zal plaats
enen grijpen over een jaar, tenzij de Junkers intusschen
kten i vrijwillig hun landerijen verkoopen. Het valt te be-
der- twijfelen of er in Pruisen of Polen, tenzij door een
l be- L sociale revolutie, veel gebeuren zal om aan deze
nog ; dreigementen uitvoering te geven. Ook in Hongarije
dat zijn de boeren, ofschoon zij nu de ,,witte`° contra-
2 de l revolutie steunen, vastbesloten in hun eisch, dat de
een groote landgoederen opgebroken moeten worden. Het
wen socialisme moge in theorie de wenschelijkheid eener in-
nste Q tensieve bewerking van de groote landgoederen volgens
den een communaal plan betoogen en het moge beproe-
hen l ven, zooals het doet in Rusland en deed in Hongarije,
zren dit stelsel tot werkelijkheid te maken. Maar in de
;ing i praktijk moet de vrees bestaan dat ook dit streven
aen. l de uiteenvalling der groote goederen zal bevorderen
ate- ten gunste van wat op een klein boerenbezit neer-
1ar- komt. Het eftekt daarvan kan niet anders dan nadeelig .
van , zijn voor de steden. ln de eerste plaats zal de boer,
p zelfs, waar hij voor den koop in termijnen betaalt,
rus- toch minder opbrengen dan zijn oude huur, en het
dit tribuut aan de stad zal naar evenredigheid minder
ten worden. ln de tweede plaats zal een bekrompen,
en slechbopgevoede boerenstand, dikwijls te onwetend
eds V om het voordeel in te zien van coöperatieve methoden,
ali- op deze kleine stukken grond minder produceeren
ere E dan hetzelfde land opbracht onder de vroegere inten-
urt l sieve en meer of minder wetenschappelijke bebou-
ste l wing van den grooten landeigenaar. Het uitzicht voor
en de steden schijnt bepaald slechter onder den boeren-
de landbouw dan onder het ieudale stelsel. Bovendien,
tie ook in politieken zin is te verwachten dat een boeren- ’
m, stand, al moge hij in sommige landen tijdelijk een l
8
i l
ä