HomeHoe redden wij Europa?Pagina 122

JPEG (Deze pagina), 671.77 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

. #‘*"i° I
jr F » E
l
L : ,__,_,_______ ,
,l · H2 HOE REDDEN WI] EUROPA. C] E
baar in Oostenrijk, waar de clericale en conservatieve t
jj boeren het socialistisch Veenen, hoe zachtaardig zijn l I
g` socialisme ook moge zijn, als een Babylon van onge- l i
; i rechtigheicl beschouwen, en er zijn zelfs teekenen g
van eenzelfde stemming in de landelijke distrikten i x
om Berlijn. Het moge overdrijving zijn te veronder­ t
i stellen dat het land zich opzettellijk een weinig be- L s
nadeelt om de van goederen verstoken stad nog ; c
i meer kwaad te doen, maar het is zeker waar, dat 2
de boeren en landeigenaren (waar deze laatste de l r
katatrofe overleefd hebben) weigeren het als een g
deel van hun vaderlandschen plicht te beschouwen s
ook maar een hand uit te steken of zich de kleinste ii t
. , opoftering te getroosten om de verhongerende steden e
~ te redden. Hun redenen zijn meest van ekonomischen l v
ig · i aard ; de steden hebben niets te verkoopen ; papieren C
' I geld is het aanpakken niet waard; geen drukking i 1;
if · van huur of belasting dwingt hen tot verkoopen. i ci
' Nlaar er schijnt toch ook een element van den sekte~ ti
j en partijganger te liggen in de onverschilligheid, waar- l<
`_ jg mee de Oostenrijksche boer den doodsangst van . Z
A ; Weenen gadeslaat. j z
'4 Een andere phaze in de nieuwe betrekking tus~ t«
l` g sehen stad en land zal beginnen wanneer, als dit ti
l C ooit gebeuren mocht, de nieuwe democratische Staten V
l de groote feudale landgoederen van Centraal en E S
. ,· i Oostelijk Europa beginnen op te breken. Dit is reeds V 0
gl [jg; gebeurd, meen ik, in de Oostzee­Staten, die zich all 0
ël’ gescheiden hebben van Rusland. Het is in zekere E d
i ` mate bezig te gebeuren in Roemenië. Het gebeurt l S
,i'ï V ook in Tsjecho-Slowakije, in alle gevallen ten minste l v
l A waar de groote landeigenaren Duitschers of Magyaren cl
» il zijn. Het kan ook in Polen gebeuren, ofschoon de li
[ l, landdag tot nog toe slechts een nogal zwakke motie 0
T heeft aangenomen, met meerderheid van één stem, S
i' l

.. . U--·~~ "^rMWe"T“'r>7'i"°'_°”`_T" `iii i K Y