HomeHoe redden wij Europa?Pagina 120

JPEG (Deze pagina), 666.03 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

­
vl
l .
l IIO HOE REDDEN WI] EUROPA. U
af. onwillxg het in ontvangst te nemen. ln Duitschland,
li ë` Oostenrijk en Hongarije leefde de stad in de laatste
, jaren van den oorlog en het eerste jaar van den vrede
è grootendeels van den onwettigen nknapzakhandelh.
l Het stadsvolk ging het land in en bracht vleesch en
meel of groenten mee terug, grootendeels verkregen
' door het ruilen van hun eigen overtolligheden en
luxe‘dingen met deze noodzakelijke levensbehoeften.
Een blik in de advertentie­kolommen van een Oosten~
rijksch dagblad geeft ook thans nog blijk, dat de stad
* haar persoonlijke juweelen, bonten en kanten goederen,
linnen, zelfs schoenen en onderkleeren uitvoert naar
het land om voor voedsel te betalen, verkregen direkt
» van de boeren of van de smokkelaars die met hen
handelen. Onder dekking van de blokkade van den
I. O vijand eischte het land, dat nog kort geleden de
F schatplichtige van de stad was, nu losgeld van haar
" hongerencle bevolking. Zijn onwil om voedsel af te
r · staan aan de stad werd zoo groot dat men zelfs
, = spreekt van een ,,blokkade°’ van de stad door het land.
r l l Het land, of, juister gesproken, de produceerende
l boerenstand, was in Rusland en zelfs in Hongarije
· onderdrukt geworden door de stad, of door den Staat
g die handelde voor de stad. De Russische boer van
l voor den oorlog was onvoldoende gevoed. Het graan,
j { dat hijzelf behoorde gegeten te hebben, werd hem
_ N afgenomen in belastingen en naar overzee gezon-
d ‘ · den om den interest te betalen op de buitenlandsche
l r schuld van het Tsaardom. Het eerste gebruik, dat de
fl ` boeren van hun bevrijding van het vroeger tribuut
Z : maakten, was, dat zij hun eigen verbruik van het door
L ll henzelf voortgebrachte vermeerclerden. Veel opmerkers
Q ‘ r namen dit feit in Rusland waar, zelfs voor de revor
lt ‘ lutie. Een Hongaarschen boer hoorde men zeggen:
` E V ,,Vroeger at ik mijn aardappelen en zond mijn eenden
` l
ll i ll
ïl. 'U l
lnfïtl
liltläil
I. i rm
gs ., -.,-. .e.._._.w . . .
;.g<l__.i... j o