HomeHoe redden wij Europa?Pagina 118

JPEG (Deze pagina), 662.62 KB

TIFF (Deze pagina), 4.68 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

. * l 7
lg ’
·-- ; ·
‘l TOS HOE REDDEN WI] EUROPA. D _ [
l il de normale ekonornische verhouding van de stad tot I 1
A het land te bepalen, zouden de meesten onzer geant~­ ;
I » woord hebben dat het een gewone verhouding van P 1
E ruil is. Het land brengt voedsel voort en verkoopt het ’ ;
~ aan de stad in ruil voor gemaakte goederen. De ver- ‘ g
houding was in werkelijkheid veel ingewikkelder dan ;
I deze eenvoudige voorstelling doet vermoeden. De .
boeren betaalden huur, interest op hypotheken en i
nationale belastingen, en op welke wijze deze betaling j
ook vermomd ware, het concrete feit is dat zij zich ‘ ; _
` van deze verplichtingen ten slotte in natura kweten. ?
` Huur, interest en belastingen ging in werkelijkheid,
langs het een of ander kanaal, in den vorm van graan,
‘ vleesch en groenten naar de stad.
De verhouding had een groote overeenkomst met
., » die tusschen een industriëel land (laten wij zeggen 2
’ Engeland) en een agrarisch land (bijv. de Argen~
‘ tijnsche Republiek). Argentinië betaalt aan Enge­
l ‘ land in granen en vleesch niet alleen het equivalent f
voor de gefabriceerde goederen, die wij er in
t_ eenig seizoen heenzenden, maar ook interest op het g
i _ ’ kapitaal, dat onze geldmannen er belegd hebben. Zoo
5 is het ook in het geval van stad en land. Een analyse
l van de waarden omgeruild tusschen een stad en haar
l jl landelijke districten zou aantoonen, als statistische
‘ï gegevens mogelijk waren, dat de stad veel meer ont-
, . ving dan zij gat. Zij ontving, ten eerste, het voedsel-
l, equivalent in ruil voor de kleeren, huisraad en ge- `
ii reedschappen, die de boeren werkelijk verbruikten, E
en ten tweede, het voedsel dat huur moest dekken, A
interest op leeningen, belastingen, het honorarium
' . van rechtsgeleerden, makelaars enz. opvoedings en ‘
l ’ verschillende andere diensten door de machinerie van
‘ ‘ de stad en den centralen staat bewezen aan het land.
De oorlog en de blokkade begonnen dit evenwicht
l l I
I
ïl r
.ë,,,·
». llzxa
3_` jl `
c - om