HomeHoe redden wij Europa?Pagina 112

JPEG (Deze pagina), 664.77 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

_ . { " .
lt t
E 102 HOE REDDEN WI] EUROPA. C]
l lt .
het leger; om met de civiele bevolking hun deel te ‘
,; krijgen van den nood en het lijden onder de blokkade. f
i ’ Met het plotseling sluiten der munitiefabrieken was
{ half Boedapest (men kan zelfs zeggen half Centraal- ‘
Europa) werkeloos, en het leefde van aalmoezen, die j
_ met het aanschroeven van de blokkade na den wa- ·
p penstilstand, elken dag iets van hun koopkracht ver-
leren. De misères van den huizennood waren sterker
dan eenige andere factor in Boedapest en zij speelden
overal hun rol. De woningtoestanden in Boedapest
` waren altijd afschuwelijk en tengevolge van het bin-
nenstroornen, eerst van munitiewerkers gedurende den
, oorlog, en dan van Magyaarsche en joodsche vluch-
Q telingen uit de na den wapenstilstand afgestane
r streken, werd de normale bevolking er verdubbeld.
-; De menschen sliepen in de achterbuurten met twintig
l ot zelfs dertig in één kamer. `
` De oorlog had op veel andere wijzen de revolutie
in de hand gewerkt. De gedwongen dienstplicht leidde Y
j overal, zelfs in Engeland, tot het opbreken van kleine
_ zaken en het sluiten van winkels, welker eigenaren
in het leger gehaald werden. Op het vasteland werd
‘ l · nog roekeloozer omgesprongen met deze kleine be-
i_i langensferen. Zoo bevonden zich velen van de lagere g
l middelklasse na hun demobilisatie zonder werk, zon-
, der vooruitzichten en zelfs zonder tehuis. Parallel
V r_ daarmee liep het feit van een versnelling der nor-
{ male tendenz van de accumulatie van kapitaal in
F ‘ groote zaken en het schouwspel van de aanmatigende i
ll weelde dezer O.W.ers werkte tergend op den geest
., ti; van hen, die zich reeds verbitterd voelden door ,#
g I het verlies van hun gewezen levenspeil. Verder had- F
ir den de intellektueele klassen, vanaf de doktoren tot
ll, ' de klerken, betrekkelijk veel meer dan de handwer­
kers geleden van de depreciatie van het muntstelsel. gg
il
22 ·
EQ.,
t ‘ ’