HomeHoe redden wij Europa?Pagina 109

JPEG (Deze pagina), 654.88 KB

TIFF (Deze pagina), 4.67 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB


U D HOE. ZAL EUROPA REAGEEREN. 99 1.
4 ""`_' êi
as het zocht in gewelddadige verandering. De gematigden,
êgïmê, vanaf de l/leerderheids-Socialisten tot het Katholieke L
ooide· Cêntrum, vormen nog bijna de helft van de bevolking, j
: over- maar zij hebben hun zelfvertrouwen verloren, zij mis- ;
stisch, sen geloof en prestige. Het is uit vreesachtigheid of
dclen- gewoonte en niet langer uit een hoopvolle overtuiging,
rn van dat zij het gouden midden blijven aankleven.
et Mr.
"?han' De sociale revolutie.
tische
niraal ls sociale revolutie dan nog de waarschijnlijke of
erden zelfs de mogelijke uitkomst voor dezen wanhopigen
Jizon- toestand van Midden-Europa? Vóór den oorlog ge-
Craaf loofden maar weinigen in Engeland aan haar mogelijk-
n de heid. De gebeurtenissen in Rusland, in Hongarije en
ceerd in Munchen hebben dat scepticisrne vernietigd. Het
mili- -* is een mogelijkheid onder zekere voorwaarden, en het
elooft werk van een analytisch bestudeerder van heden-
il van daagsche tendenzen is te ontdekken of alle voorwaar- ‘ g
h€fZïj den, die deze revoluties veroorzaakten, van essentieelen
lïï€lS­ aard zijn en of zij terugkeeren zullen. l
erkie- De studie is buitengewoon ingewikkeld, want psy-
ie de chologische beweegredenen kruisen de ekonomische 1
onge- faktoren op de meest bedrieglijke wijze en men moet
bera- niet louter de sterkte van de positieve krachten die ­ _
had, lt tot revolutie leiden in overweging nemen, maar ook Z
;ocia­ die van de negatieve krachten, welke er weerstand `
egen- aan bieden. De ekonomische ellende in Polen, bijv.,
in de ä was gedurende 1919 veel erger dan die van Hongarije. ‘
K g€­ ln beide landen was het grootste deel der bevolking l
ïlden onder den invloed van Katholieke en Conservatieve _
g b€­ levens~tendenzen. ln Polen scheen een revolutie 3
·r de ondenkbaar omdat, ondanks armoede, bankroet, hon- i l
eden ger, werkeloosheid en typhus, de algemeene stem- ’l
Ltweg lg ming er eene was van opgewondenheid en hoop. De (
'
‘i l

zr? _, _ g p j je g g ,,.. .·