HomeHoe redden wij Europa?Pagina 107

JPEG (Deze pagina), 669.13 KB

TIFF (Deze pagina), 4.66 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
l
.-1 ë .....­_
Q D HOE ZAL EUROPA REAGEEREN. 97 Q-
­à
gewa- naar een van deze uitersten zijn die de meeste aan-
gere- dacht getrokken hebben, moet men toch niet vergeten
bben. dat in Duitschland, in Oostenrijk en zelfs eenige tr
ie ge- i maanden in Hongarije, de meerderheid der bevolking
in het den middenweg koos. De overwegende gedachte-gang `li
over- was liberaal. Elk van deze drie Staten werd een Re-
t een publiek en zoowel Duitschland als Oostenrijk namen
, trot- . eene in bizonderheden vastgestelde volmaakt demo- ,
iropa . cratische constitutie aan, met al de laatste verbete-
door ringen in den vorm van vrouwenkiesrecht en even-
assief redige vertegenwoordiging. De ideologie van den
>rood Volkerenbond was in de mode. De regeerende Coalitie
ls tot zocht een oplossing van sociale problemen door ver-
oor- schillende socialistische compromissen. Een wettelijk
r ons ontwerp regelde de instelling van Fabrieksraden bij
zoek j keuze. Aan den acht-urigen werkdag werd streng de
»nder » hand gehouden. _
vmgn- j Plannen werden in behandeling genomen en belof- `
kgoi _· ten gedaan betreffend het socialiseeren van de kolen- '!
lgyng mijnen. Het aannemen eener republikeinsche demo- g
L der i cratie was door President Wilson aan Duitschland zoo .
zijn. Y goed als gedicteerql geworden in de telegrammen, die
xhen f tot het sluiten van den wapenstilstand leidden. Men l
land verwachtte en in eenige speeches zoowel van Mr. ·
Wilsori als van Mr. Lloyd George was het duidelijk ’
egen A gezegd, dat een ndemocratischu Duitschland op betere l
om ­ voorwaarden hopen mocht dan een weerbarstige i
ïrste ,,autocratie°°. Deze beloften werden schaamteloos ver-
lamd ? broken. Het zou onmogelijk geweest zijn de l·lohen­ , ·
t de zollerns en Habsburgers harder te behandelen dan de
Smg 1 drie republieken behandeld werden, die hen van hun _
. als tronen geslingerd hadden. Het resultaat was dat de
de- ` middenweg in discrediet geraakte. Men hield op te
mn- gelooven dat democratie, vrede, trapsgewijze sociale ‘
zgn = reconstructie, hooge belastingen en hard werk tot een {
l
A l
II _ i