HomeHoe redden wij Europa?Pagina 105

JPEG (Deze pagina), 547.16 KB

TIFF (Deze pagina), 4.65 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

l
¤ l '
. en 1
het " in
lCl€·­ Y
de §
sse, ? »{
jin- HOOFDSTUK IV. ·i
nen l
aan ` HOE ZAL EUROPA REAGEEREN?
ex-
gen De nederlaag en een gedicteerde vrede dwingen
t is [l de overwonnen bevolking tot passiviteit. Elke poging
zijn tot handelen om haar eigen lot te verbeteren is tege-
van lijkertijd onmogelijk en onraadzaam. De schok van
en- de nederlaag heeft tijdelijk een paralyzeerende uit-
eze werking; de middelen tot handelen, hetzij van mili-
zal tairen, hetzij van ekonomischen aard, ontbreken, en de
ige- bedachtzame rede doet vreezen, dat elke beweging,
elk levensteeken, het wantrouwen der overwinnaars ­
E- zal opwekken. Deze phase van passiviteit, echter, zal , ,
voor handelen plaatsmaken naarmate de maanden E
en jaren voorbijgaan. Geen blanke natie kan zich
neerleggen bij een veroordeeling tot den staat van `
heloot, en als zij voelt dat de politieke en ekono- (
mische condities, die haar opgelegd zijn, noodlottig .
zijn voor haren vooruitgang, voor de instandhouding i
van haar vroeger beschavingspeil, of zelfs voor haar
j voortbestaan, dan zal zij beproeven, of een deel ervan i
althans zal beproeven, den strijd met haar noodlot
aan te binden. Hoe onhoudbaarder die condities zijn, 1
des te roekeloozer zullen haar bewegingen van verzet l
zijn. Het moge moeilijk zijn zich een vernieuwing [
van den oorlog voor te stellen op de schaal en in '
den vorm van de worsteling, die in I9l8 eindigde,
maar revolutie is mogelijk en in den toestand van ,
__ halve ontwapening en politieke vloeibaarheicl, waarin {
»
l
[ .
l l
li l
F?
l
J l