HomeHoe redden wij Europa?Pagina 103

JPEG (Deze pagina), 660.31 KB

TIFF (Deze pagina), 4.75 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

Z x
l
gg [ Cl EEN ECHO VAN MALTHUS. 93 ig
Sl
ïïlïïcèï . onderbewuste werking van een kapitalistische staat-
pn weer- . kunde IH haar fatale logiek van exploitatie Door de
lwehjks 2 onverantwoordelijk-lang gerekte blokkade en door
niet het j den genadeloozen vrede werden deze landen ge-
dringen ruineercl en uit elkaar gerukt. De koers weerspiegelt '
maal in de hopelooshe1d van hun toekomst. Dan komt er een
lkzaak oogenbhk, waarop mvloedrrjke stemmen zich doen
in dczè hooren om Amerrkaanschen ·steun at nte smeeken g
{Hd O voor een internationale leening, ten einde hen in
trstmkï staat te stellen hun muntstelsel te herstellen en voor
jksche eigen rekening ruwe materialen aan te koopen. Maar ‘
mdulv het antwoord lu1dt, dat herstel overgelaten moet
arbeid worden aan het privaat-1n1t1at1et. Dit verschijnt. ten i
arbeid tooneele, koopt op wat de politiek van de çealliëer-
ïmmm den spotgoedkoop gemaakt heeft, en gedijt op de
Een of bouwvallen. De Goede Samaritaan is aan het werk. ’
Hij schenkt olie en wijn 1n, maar vergeet zijn profijt ”
ïdat 1 niet. Nien zou hem kunnen verdenken in geheime '
un" pi samenspanning te zijn met de andere personen in de
. parabel. 1
lngên Het is moeilijk te zeggen welk een loop deze _
tellen j ,,penetratie” van Centraal Europa zal nemen. De ont- ‘ l
mlgê i wrichting van de transportdiensten, de wilde en plot- l
ïaäng selingetkoersveranderingen, en de vrees voor een ii
èêlcï revolutie schijnen haar thans tegen. te houden. Er
fte ' zijn waarnemers 1n Weenen en Berlijn die gelooven
n' · dat heel Centraal Europa ekonornisch een Geallieërde
ans` { ,,kolonie” zal worden in den zin, waarin lndië be-
nog , heerscht wordt door het Britsche kapitaal. De begin- ll
lêins selen daarvan zijn ongetwijfeld aanwezig en zouden l
àlge in de Donau­Staten tenminste tot dit resultaat kunnen
en leiden. Mocht dat gebeuren, dan zouden twee eigen-
Yen i aardige tegengestelde werkingen kunnen volgen. ln
”€S’ t de eerste plaats zou deze kapitalistische invloed al- l;
de A lengs groote belangen in Centraal Europa verkrijgend `
C
L ë
gl
f E