HomeHoe redden wij Europa?Pagina 102

JPEG (Deze pagina), 658.63 KB

TIFF (Deze pagina), 4.75 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

,f ”
L l
lj 92 HOE REDDEN V/I] EUROPA. U [
erlangen van de wet die een gekozen VVerk-raad voor- O
j schrijft in elke fabriek. ln Duitschland gaat het proces
ig langzamer en heeft een zekeren patriottischen weer- p
{ stand te overwinnen, maar men kan toch nauwelijks ?
T een Duitsche courant opnemen, waarin men niet het l
l een of ander bericht vindt over het binnendringen
; van Amerikaansch, Hollandsch of Britsch kapitaal in
t de een of andere textiel, of electrische, of bankzaak.
Tot nog toe is de meer gebruikelijke vorm, waarin deze
l buitenlandsche deelneming optreedt, die rustend op
een commissie-basis. De vreemde financier verstrekt
Li ruwe materialen aan de Duitsche of Oostenrijksche
l fabriek en ontvangt ze terug als afgewerkte produk-
i · ten, minus een percentage dat de kosten van arbeid
en de winst van den fabrikant dekt. Daar de arbeid
j en het loon van den ondernemer in marken en kronen
l: betaald wordt, terwijl het produkt voor ponden of
V _ dollars verkocht wordt, zal het duidelijk zijn, dat .
( deze transacties op commissie zeer winstgevend kun- j
nen zijn.
j Het zou verkeerd zijn, dit soort ondernemingen E
streng te veroordeelen. De publieke opinie te Weenen r
A j heet ze welkom. Zij brengen werk aan een wanhopige 9 r
* en van werk beroofde bevolking en dat is een on- l
ll Il schatbare winst, zelfs als de buitenlandsche kapitalist t _
l ‘i , den arbeid huurt tegen een prijs beneden het wereld-
l _ niveau van de meest noodzakelijke levensbehoeften. , ,
§· Zonder deze lichtelijk tot kritiek verleidende trans- g
lj acties zouden de tragische kinderen van Weenen, nog
xy dichter bij naaktheid en verhongering zijn dan thans
ll I reeds het geval is. Het is ook waarschijnlijk dat eenige ;
. , van de financiers die deze ondernemingen leiden
door een oprecht philantropisch motief gedreven , j
i worden. Maar niettemin openbaart dit heele proces, i ,
dat geen enkel brein bewust ontworpen heeft, de Q
5; è‘ i
gm. V ..
llilt ,______,,,