HomeHoe redden wij Europa?Pagina 101

JPEG (Deze pagina), 668.57 KB

TIFF (Deze pagina), 4.73 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

x
&E ? ::1 EEN Ecuo VAN MALTHUS. 9l ?
ïiëï ha; l in zijn oflicieele uitgave *) constateert, zijn de loonen
ard tus- van deze hoogere soort arbeid rn Qostenrrjk slechts L
lrbêidên t twee stuivers per uur. Voeg hierbij het teit, dat in
mkomst J gang zxjnde zaken gekocht kunnen worden met den
gcutraah koers op fantastische wijze in ons voordeel, want de r
Zij zijn j Kroon, zelfs na de onlangs plaats gegrepen st1jg1ng,
briekên kan nog gekocht worden tegen meer dan .500, in r
,uSt_ De plaats van de normale 25, voor het pond sterling. De 1
Ondcp lager soort speculanten wierpen zich, onm1ddell1jk na ;
lmhêid r den wapenstxlstand, als g1eren op de neergevallen ,
Eau Var; lrchamen van Duitschland en Oostenrijk en kochten i
dtcêren Q er juweelen op, bontwerken, kunstschatten, en malle ·
n gr€n_ restanten van uitvoerbare goederen, waarop·z1j de V
jvrcdcn hand konden leggen, met dezen koers als .bas1s­ Z1]
kant g werden gevolgd door ernstiger Hnanciers, 1n den be-
gan tO€_ j ginne hoolïdzakelrjk Franschen en ltahanen, die zich
Wevers p meester maakten van de hotels en de grootere res­ ·
terwijl 5 taurants, en de bankzaken binnendrongen. De eenige {
7 voor 4 groote staalfabriek van OOStCHï1]lï'V1€l in handen van ';
mmal_ j een ltalraansch syndieaat. Frankrijk wordt. gezegd in {
,b€idS_ J onderhandeling te zijn over de verkrijging van de j
(Elias, ., Hongaarsche Staatsspoorwegen. Een ldrxtsnche trust
êvouê nl heeft de stoomvaart op ·den Donau ID zijn macht {
aand. weten te krijgen. Verscherden Arnerrkaansehe firma s
3ngC1_ ; Z1]D. te Weenten verschenen, klaarbhjkelijk llïl verband ·
3 im€_ met de textrelfabneken IH Oostenrijk. Dit buiten-
ien te ä andsch kapitaal e1scht dezelfde geprrvilegieerde po-
H dat, j s1t1e voor de wet als waaraan het gewoon is 1It·TuYl{1]C E
amen Q en andere Oostersche landen. Het zal vrijgesteld
tn per worden. van de ­Oostenr1jksche heffing op kap1taal, ll
J b€_ en eenige Amerikaansche Hrmas hebben zelfs ge- ,
inge) vraagd (ik weet niet met welk succes) vnjstellmg te '·
>sten. "_­’_`- I l
gndêl a ,,Economisch overzichtw van zekere landen, speciaal beïn­
4 vloed door den oorlog, pag. 52.
5
nl
Tl »
rs ‘· . li