HomeHoe redden wij Europa?Pagina 100

JPEG (Deze pagina), 667.01 KB

TIFF (Deze pagina), 4.73 MB

PDF (Volledig document), 97.07 MB

, al li V ’
E 90 HOE REDDEN WI] EUROPA. El
- ginnen, als de arbeidskrachten er overvloedig en i
l handelbaar zijn; in al deze ondernemingen zal het
'l , prohteeren van het verschil in levensstandaard tus-
, schen den Westelijken en den Oostelijken arbeider. j
i Een proces, hiermee een kurieuze overeenkomst l
vertoonend, ziet men thans in werking in Centraal-
· Europa Deze landen zijn geruïneerd, maar zij zijn l
p nog in het bezit van enorme activa. De fabrieken
2 mogen leegstaan, maar zij zijn goed uitgerust. De
arbeiders mogen werkeloos en uitgeput van onder-
, voeding zijn, zij hebben hun technische bekwaamheid, i
r de vaardigheid hunner handen, hun hoog niveau van
l opvoeding behouden. De winsten uit het exploiteeren =
V ` van lndischen koelie-arbeid te halen hebben hun gren-
l zen. De Aziatische fabrieksarbeider moge tevreden p
l zijn met een belachelijk loon, aan den anderen kant T
l valt op te merken, dat hem slechts één machine kan toe- A
, vertrouwd worden (er zijn zelfs twee Chineesche Wevers i
, voorde behandelingvan één weefgetouw noodig), terwijl ?
een wever van Lancashire er vier, of zelfs zés, voor A
zijn rekening neemt. De achteruitgang van de Centraal- W
ii Europeesche koersen gaf de beschikking over arbeids- 5
i ,, krachten, nauwlijks duurder dan die van koelies, ii
maar in opvoeding en bekwaamheid, in waardevolle li
ja hoedanigheden even goed als de beste in Engeland. (
; In een memorandum, per privé-circulaire aan Engel-
nl · sche financiers toegezonden, in de hoop hen te inte-
resseeren voor een syndicaat gevormd om zaken te z
gg doen in Oostenrijk, werd de mededeeling gedaan dat, {
ljl berekend in Kronen, de arbeid van een bekwamen
j metaalbewerker in Oostenrijk op 700-800 Kronen per
` ¤ week komt, terwijl dezelfde mate van kunde en be-
kwaamheid een equivalent van 5000 Kronen in Enge-
, land en van l2000 in de Vereenigde Staten zou kosten. E
, Zooals het Departement van den Overzeeschen Handel
ct V il
ll? 1, j *
F l` Z; "
-,,, -- ze