HomeBrief aan eenen kiezerPagina 8

JPEG (Deze pagina), 683.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

jl
G
heer J. C. läaud in dat stelsel eene ter wille van den nood
van het moederland gepleegde alkvijking van gezonde beginselen
van regering erkennen; die met dien staatsman van oordeel
zijn, dat sedert de invoering van het Iiegeringsregleinent alle
nieuwe eultuureontraeten het beginsel van vrijen arbeid behoo-
ren ten grondslag te hebben; die zulke uitvoering van het door
hem ontworpene art. 56 Pi. Il., als waarbij het slot der be-
paling geheel zoude worden ter zijde gesteld, wetsverkraohting
noemen; die eindelijk in de onzekerheid en vermindering der =
winsten uit den verkoop van suiker en koffij op zich zelve
reeds reden genoeg vinden, om inet verlangen uit te zien naar
een stelsel, dat, gegrond op vrijheid en regt, aan de klimmende
behoeften van Indie het hoofd bieden en Indie voor Neder-
land behouden kan.
Even ongaarne zoude ik door het uitspreken der verwach-
ting, dat met eene schoolwetherziening niet zoude worden ge-
draald, zoodra de hinderpalen, daaraan door mij in den weg
gelegd, zouden zijn opgeruimd, oorzaak geweest zijn, dat zij,
die den godsdienstzin en de gernoedshezwaren hunner landge-
nooten met medelijden aanzien, al hunne krachten verzamelden ,
tot verdaohtmaking der mannen, die het regt en de gewetens-
vrijheid van anderen wenschen te eerbiedigen en in het gevoel
hunner onmagt om wat Christelijk is b uiten Christus te vin-
‘ den, voor Nederland geen rampzaliger toestand zich denken
kunnen dan dien, waarin onder de vrees van andersdenkenden
de vrees van Hem, met WVien in leven en in sterven_ niets
te vreezen is, zal zgn verloren gegaan.
Terugdenkende aan den smaad, die bij den jongsten verkie-
zingstrijd over de uitstekendste vertegenwoordigers der onder-
scheidene rigtingen is uitgegoten, verblijd ik mij er dubbel over,
van door mijn gesehrij1` minstens geene stof daartoe te hebben
geleverd.