HomeBrief aan eenen kiezerPagina 7

JPEG (Deze pagina), 585.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

Door middel der dagbladen heb ik aan de kiezers in het
j hoofdkiesdistricl Arnliein het verlangen kenbaar gemaakt van
i bij de verkiezingen buiten aanmerking te blijven ter hernieu-
wing van het mandaat van volksvertegenwoordiger, waarmede
ik herhaaldelük door hen vereerd was. Voor zooveel enkelen
nii] gevraagd hebben naar de redenen, die mij in de tegen-
woordige omstandigheden tot zulken stap noopten, heb ik daarop
schriftelijk geantwoord. Men beweert, dat ik hiermede niet vol-
staan kan, maar van die redenen ook in het openbaar reken-
schap behoor te geven. Ter bevrediging van hen, die in deze
ineening deelen, stel ik in de volgende bladzüden, behoudens
eenige kleine wijzigingen, te hunner beschikking eenen brief,
i door mg geschreven aan eenen kiezer, die mij over de motie
van 27 September 1866 onderhouden en mij naar müne ver-
kiesbaarstelling gevraagd had.
lk wachtte met de uitgave opzettelijk tot na de verkiezin-
gen, omdat ik daarop geenen invloed wenschte uit te oefenen:
allerminst zulk eenen, die aan de belangen, door mij in de
Kamer met eenigen nadruk bepleit, zoude hebben kunnen
schaden.
Ongaarne zoude ik hun, die herstel van ’s lands financien
alleen mogelijk achten door uitbreiding van het cultuurstelsel.
ol`, wat hetzelfde is, door vermeerderde belasting van den Ja-
vaan, door mijne beschouwingen over koloniale politiek wapenen
in handen gegeven hebben ter wering van lien, die met den
I