HomeBrief aan eenen kiezerPagina 29

JPEG (Deze pagina), 657.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB


j 27
. In het belang van Indie, zoude ik gaarne lid der liainer
j gebleven zgn: vooral, wanneer zg, die ik als geestverwanlen
L begroet, in l1llITlHO bekoinniernis over de Indische f()1'llllllZOCl{Cl`S··
hadden willen gelooven, dat een Staat, die zich, onder den in-
i vloed van gezag en willekeur, z11lke hoedanigheid zoude toeeigenen,
op den (lllllf meer onheil sticht dan een enkel individu, dat,
jy bewaakt door het gezag en streng, zoo ik hoop, zeer streng in
toorn gehouden door de wet, in die rol optreedt: en wel, oni-
dat elk kwaad te grootere verwoesting in de inziatseliappij aan-
i rigt, naarmate l1et van te hooger aldaalt,
Voor de meeste ingner antirevolutionaire vrienden evenwel
ben ik, minstens vgf jaren te vroeg, in de Kamer opgetreden.
i Vant waarom zo11de 11iet vooralsnog l1et christelijk geweten,
i bg overdenking vooral van de heerlijke zegepralen door Christen-
1 dom en beschaving, door kunst e11 wetenschap i11 Indie be-
V haald, zich vreedzaam nederleggen bij de duurzarne toepassing
en ontwikkeling van een stelsel, dat beantwoord heeft aan zgne
l eenige le11s: ,,geld, spoedig geld, veel geldl" en ook nu nog
J met groote gemoedelgkheid en ernst door zoo vele achtens-
i waardige mannen wordt aangeprezen? Eerst moet de conser-
` vatieve koloniale staatkunde, door den afgevaardigde Mger
verdedigd, toen de Ministers London, llhlenbeek en Fransen
{ van de Putte nog het ,,ongekrenkt vertrouwen" des Konings
1 genoten, blijken door den Gouverneur-Generaal van dien naani,
Q gedurende zgn vgtjarig bestuur, geheel prijs gegeven ol` voor geene
A toepassing vatbaar te zgn, eer van mijne christen-vrienden de
1
i i
j van 20 November 1867 mijne verwondering uitsprak, dat zg tot hiertoe niet zich
genoopt gevoeld hebben bg de behandeling der onderwgs-quaestie de zijde der
antirevolutionairen te kiezen. Evenmin was het mij te doen hen tot het verz aken ,
‘ wel hen tot het toepassen van hunne beginselen van godsdienstvrgheid
en regt voor allen op te wekken.
i
!
1
i