HomeBrief aan eenen kiezerPagina 28

JPEG (Deze pagina), 677.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

1
i 96 ï
t 2
l Na zulke waarschuwing vooral, verkrijgt een verwijt als dat, .
door den Minister van buitenlandselie zaken tot mij gerigt, j
eene zeer ernstige beteekenis. Meende ik ook al in hetgene L
zoowel door de Ministers Mijer, van Zuülen en Heemskerk als
door mg op onderseheidene tijdstippen gesproken was, veel te ï
.3 vinden tot eigene verontschuldiging, nu eenmaal de grootste
j hinderpaal in niüne persoon gezocht was, ontstond ook de jy
mogelnkheid, dat ik later zulk een verwijt ten volle zoude ver-
jj? dienen. Liever dan mij aan zoo groot gevaar bloot te stellen,
greep ik daarom met welgevallen in de ontbinding, ditmaal T
niet door mij veroorzaakt noch bevorderd, het middel aan, om ~
voor de Regering alle belemmering mijnerzijds in de volvoering
jl harer plannen op te heffen.
De zaak van het onderwns zal vooral hebben gewonnen, 4
wanneer velen van hen, die in de nieuwe Kamer zullen op- i
xl treden, er prijs op stellen van te behooren tot die ,,aehtens-
*: . . . . . it
waardige liberalen " in wier oogen de heer Gunning verzekert _;
3 D 7 D x, 7 4
lg dat de bestaande schooldwan· een vlek is en een scheur in l
Q vv .
~2, . . . .. 1
‘ het samenstel hunner eigene overtuiging en partg," en door
’§ allen met den heer Pierson 1 erkend wordt dat de ware i
7 77 p
E liberaliteit’° ten aanzien van de onderwïs-cuaestie anders moet
__ J n
"ï spreken en handelen" dan zij tot dusverre gedaan heeft 2).
`tl .
t 5
lli K vêàwvl fd vv _` 1
·. l
j I) l)r. A. Pierson, lle moderne richting en de kristelijke kerk. - Arnhem,
jj l). A. Thieme, 1866, blz. 14. 5
`A3 7) In het Januari_j-nommer van het Maandschrift voor Christelijke j
opvoeding in school en huis lees ik: ,, Den liberalen is ’t nimmer of nooit
ernst veweest met vrïheid van eodsdienst en recht voor allen," vooral niet in
_ E ia J a ,
’t stuk van onderwijs; zij komen hier met de vrijheid niet verder dan met het
schrijven van haar naam op ,,constitntioneel papier.” ,,Eenheid en on-
‘li deelbaarheid van den Staat" is hun ideaal, niet te verwezenlïken dan door
, J
j eenheid van het schoolwezen.’° Aan zulke liberalen, die de beginselen, welke zij 1
belijden, niet ernstig meenen, heb ik niet kunnen denken, tom! ik in de zitting E
lt
t
IA
l Q
t
i
lvl
l