HomeBrief aan eenen kiezerPagina 26

JPEG (Deze pagina), 697.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

e I
j 24
V l
2 eenen vertegenwoordiger te verzekeren, schünt ter eerbiediging
` van het onmisbare begrip van eenheid, ook het voornemen om i
Q eigene en anderer antecedenten niet al te veel te herdenken, è
een eerst en onmisbaar vereischte. - Of zulke uit opschorting
i en vermenging van beginselen geborene eenheid heilzaam en
i aan den vrede bevorderlük is? Ik ben nooit meer van het te-
i gendeel overtuigd geworden, dan sedert het: ,,Spreek mij voor-
i loopig niet over conservatieve koloniale politiek; en ik zal l
3 voorzigtig zwügen over: ,,A.gitatie of pligtsbetrachting"" het {
onmisbare beginsel geacht werd ter verwezenlijking van de j
grondgedachte bij de zamenstelling van het Kabinet. ­- Het
bewgst of voor het diep bederf onzer inaatscliappij of voor
den beperkten blik onzer staatslieden, wanneer een Ministerie
jl daarom tot aanvaarding der regeringstaak tegenover eene mag-
tige meerderheid bereid is, omdat het eigene transactiezucht i
met de toegevendheid en plooibaarheid van alle rigtingen hoopt
ll beloond te zien. En weinig bemoedigend is het, dunkt mij,
voor het vaderland, dat leeraars in het staatsregt zulk eene ’
staatkunde, als de eenig heilaanbrengende staatkunde der toe- t
iv komst den volke zoeken aan te prijzen. Behoeft het gezegd
te worden, dat de antirevolutionaire partg, die weet dat de
personen voorbggaan maar de beginselen blgven, in geen geval
; aan zulke staatkunde haren steun mag bieden en haar weinig
l·,i bevorderlük aeht voor eene zaak, wier zegepraal meer eene
vrucht zijn moet van vurig geloof, dan eene uit de zamenvoe­
t? ging van alle menschelgke hartstoglen en driften verkregene i
jj formule ‘? 4
gi Bij de algemeene beraadslagingen over de begroeting van
1868 had de Nlinister van binnenlandsche zaken het als een
stellig voornemen der Regering aangekondigd, van, na
aan de behandeling van het voorstel-de Brauw te hebben deel-
·j genomen, nog vóór de verkiezingen van Jung 1868 te kennen
«
g;
"
L
Ei
il