HomeBrief aan eenen kiezerPagina 25

JPEG (Deze pagina), 700.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

x
t
t
t

i
i
23
i Tot zoo ver de brief. - Nog een enkel woord ter beant-
woording van eene mg gemaakte bedenking.
Men heeft beweerd, dat, nu de koloniale quaestie nog niet
i is opgelost; en sehoolwetherziening aan de orde komt, mijn
i wensch om buiten de Kamer te bleven, afkeuring verdient. Ik
zelf heb getwijfeld, of ik bh dien vvensch volharden mogt, toen
i ik, het herstel der ministerien van eeredienst uit de Staats-
J Courant vernemende, tevens aan het hoofd van die departe-
j menten gesteld zag twee mannen, die voor christelük nationaal
t onderwijs belangstelling betoond hadden.
De toetreding tot dit Ministerie van de heeren Baron van
Landen van Sandenburg en Luyben scheen ook mij eenigen
waarborg op te leveren, dat het voornemen tot herziening der
onderwijswet bn de Regering tot rüpheid gekomen en nu niet
langer van de behandeling van het voorstel-de Brauw afhan-
j kelük was. Daarenboven had immers de sluitingsrede gesproken
van de hoop op ,,eene voldoende uitkomst, waartoe de behan-
deling van het belangrgk vraagstuk omtrent de lagere school"
M zoude hebben geleid, indien niet de afstemming der begroeting
i van het departement; van buitenlandsche zaken ware tusschen
beiden gekomen.
i Hier tegenover stond evenwel dat ook de heer Vint.gens
i lid van het kabinet geworden was. Xdtaar de eerbied voor ,,het
j heilzame, ja naar den geest der Grondwet onmisbare begrip
van eenheid der Regering" voor het Ministerie eene drangreden
geweest was om niet te berusten in de veroordeeling van het
3 regeringsbeleid van een zijner leden, ontnamen de antecedenten
¢ van den nieuw benoemden Minister van .lust.itie nog reeds ter-
stond het regt om te groote verwachtingen te ontleenen aan
V de antecedenten van t.wee zijner ambtgenooten. Wtanneer een
bewind, verzoenend optredende, den strijd der partijen meent;
te kunnen beëindigen door aan elke rigting in zgn midden