HomeBrief aan eenen kiezerPagina 22

JPEG (Deze pagina), 662.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB


vl _ j
4
1 · l
t ȕ
ix ä
ë
1.,
ig,
20
ondersteund, niet omdat ik van staatswege het geloof, dat mij
dierbaar is, aan anderen zou wenschen te zien opgedrongen,
I maar omdat bij het bestaan der openbare school ieder op hare
neutraliteit regt heeft en niemand tot hare exploitatie in
het uitsluitend belang van eenige rigting bevoegd is. De vraag
l naar Christelijk onderwijs, in het laatste jaar vooral luider en j
j luider gehoord, beschouwde ik steeds als den angstkreet van i
een volk, dat dorst naar den levenden God; als een verblü- l
dend teeken, dat God nog voortgaat in Nederland zich een
t volk toe te bereiden, dat Hem zoekt en Hein dient; als eene
nieuwe en heerlijke zegepraal van het Kruis van Christus,
bij welks vrijen en door geene tusschenpersonen belemmerden
M aanblik, lloonischen en Protestanten zich eens weder zonen
voelen moeten derzelfde Catholüke Ghristelüke kerk, en dat,
in weerwil van de steenworpen des ongeloots, de bülslagen
der wetenschap en den zwadder der spotternü, telkens dieperen
wortel schiet in de aarde en telkens hooger zich boven haar
verheft, om voor de geheele wereld een ondoorgrondelijk Woii-
4 der te blüvenz voor haar die gelooft, van Gods genade; voor _
haar die niet gelooft, van de rnagt van het kleine en veracb­ · wl,
· telijke; der eene ter opstanding, der andere ten val.
Doordrongen van het innig verband tusschen koloniale en
schoolquaestie, zoo als beiden zich aan mij voordeden, heb ik
u de betrekking van lid der Kamer, ongezocht mu door het
hoo1`dkiesdistriet Arnhem aangeboden, hoewel voor mune krach-
ten te zwaar, aanvaard. Hadde ik mij onder conservatieven of
liberalen gerangschikt, ik zoude het moeüelijke ambt van volks-
vertegenwoordiger niet op mij hebben durven nemen, overtuigd l
~ dat voor mg honderd anderen en beteren te vinden waren.
in Als anti-revolutionair, als vriend van den edelen Groen van
Prinsterer, tot hiertoe meer bewonderd dan feitelük onder-
, steund, vreesde ik mij aan tlaauwhartigheid en kleingeloovig-
| i
t L
i