HomeBrief aan eenen kiezerPagina 21

JPEG (Deze pagina), 648.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

`
·
ä
l
·2
i

. 19
i in 1863 noemde: ,, eene periode van onbesehrijl`elijke verwar-
E ring en onzekerheid, eene administratieve denioralisatie, een
i politiek lJabylon."
Gok ik heb getracht daartegen te waarschuwen. Wat de
heer Müer nog beslempelde met den naam van nlevensvraag
voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen" trok in de
jongste vijftien maanden naauwelijks eenige aandacht, omdat
,, de levensvraag van het kabinet°’ aller gemoederen vervuld en
rg aller hartstogten in beweging gebragt heeft. - IJ dele, maar tevens
noodlottige verblinding, die wanen zoude, dat eigene schuld
ii gedekt wordt en ongewroken blijft, omdat men, voor haar de
oogen sluitende, die met behulp van volksrumoer en gezag op
i, anderen weet over te brengen!
j Een meer welwillend oor zoude xnü zeker zün ten deel ge-
j vallen, indien ik geluisterd hadde naar den raad van iemand,
die mij een schitterend standpunt beloofde onder de eonserva~
t Lieven in de Kamer, zoo ik, te midden van hen, de door den
afgevaardigde Müer verdedigde politiek wilde voortzetten. Tot
if dien prijs, hoe schoon ook, mogt ik mijne overtuiging niet i
{ verzaken; rnün vaderland niet misleiden; de belangen van Java
i niet verwaarloozen. Müne rust zoude verloren, ik zelf bovendien
reeds door den Minister en Gouverneur-Generaal Mijer het eerst
i gelogen straft zijn! Het is beter dat een voor den Javaan
r tijde, dan dat de Javaan eenmaal Nederland vloeke..
Hoe heeten wij - vraag ik mü-zelven dikwijls af - een
i C•hristen-volk, en hoe zgn onze gewetens zoo verhard, dat wij
t niet luisteren willen naar zoo vele krachtige stemmen, als die
j ons reeds in het belang van Java hebben toegesproken; dat
wij niet gloeüen van verontwaardiging, zoo dikwijls vermeer-
derde druk van den Javaan als redmiddel voor den vermeer-
i derden nood van het moederland wordt aangegrepen ’?
Ook de quaestie van het onderwijs heb ik in de Kamer