HomeBrief aan eenen kiezerPagina 20

JPEG (Deze pagina), 699.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

tl/ii j
E i


~ e
1 is
lende klagt, dat de Kanier het regeren onrnogelük maakt, laat
naauwelüks den tijd of duidt niet, dat de aarzeling, twgfelzucht
l en onbestendigheid, die in de plaats daarvan verkregen zijn, i
worden opgemerkt.
. Reeds bij het optreden van het Ministerie van Zuylen-
Loudon in 1861 verzekerde de Regering, dat de natie ,, het
Q twisten nioede was en het tijd werd te weten waaraan
nien zich te houden had." De uitdrukking harer verwach-
‘ ting, dat de Kanier ,,het handelen voor haar inogelijk, zoo *>
i niet geinakkelük" zoude inaken, heeft echter niemand terug-
gehouden van achtereenvolgens de Ministers Loudon, Uhlen- Ik
beek en Fransen van de Putte niet de bloedigste wapenen
te Qbestrgden. Hun, die daaraan het ijverigst hebben deelgeno­ i
rnen, is eindelijk, na zes jaren, de gelegenheid gegeven zelve ij
te toonen, wat zg willen en kunnen. Op hen rust de pligt j
zich van die taak te kwijten. X/Vetten van anderen ter oplos-
sing van het koloniale vraagstuk gevraagd hebbende, mogen
zij niet volstaan met de bewering dat, zoo lang zij aan het
S bewind zgn, die oplossing meer in de handhaving van het ”
gezag dan in verordeningen behoort gezocht te worden. Hand- Ni
having van het gezag blgft te allen tijde noodig; en indien
nu meer dan ooit, het is omdat de kracht van het bestuur
gebroken is door het uitblijven der wetten of beslui-
t ten, die aan de elkander snellijk opvolgende tegenstrij- j
dige inaatregelen en aanschrüvingen een einde maken. Laat P
de Regering de gelegenheid om het koloniale vraagstuk in t
haren geest op te lossen, ongebruikt voorbggaan, hare aan-
hangers zouden voortaan ook niet meer klagen mogen over
het voor goed prijs geven van eene rigting, waaraan zij zelve
[ geene vastheid noch duurzaamheid heeft weten te verschaffen. ;
Zoo lang die beslissing gewacht wordt, zal ook met al zijne 1
noodlottige gevolgen voortduren, wat de Heer WVintgens reeds
I
jr.