HomeBrief aan eenen kiezerPagina 18

JPEG (Deze pagina), 711.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

. ’ I`
ij
j .
l
jl
»l
i
io
ï Men eischt, dat het belang der lndische volken niet alleen
ondergeschikt. zg, maar ook dienstbaar gemaakt worde aan dat
. der Nederlandsche schatkist, maar men vergeet, dat het 'Woord
Gods, waarin ook de naar Indie vertrekkende of daar
I geborene Nederlanders behooren te worden onderwezen,
onveranderlgk is en overal op dezelfde wgze tot de
conscientiên spreekt. Heeft onze staatkunde in Indie met haar
cultuurstelsel en hare stelselmatige tegenwerking van het Chris-
. tendoin geen anderen grond gehad dan zellzucht en geldgierig­ af
heid, dan mag ook de liberale rigting, welke het eerst zulke
staatkunde veroordeeld heeft, op den steun rekenen van ieder,
die Gods Woo1‘cl tot maatstaf zgner handelingen wenseht te
maken. De liberaal moge daarbij dat `Woord niet tot uitgangs­
punt van zgn streven nemen; (in dit opzigt zoude hg slechts t
gelgk staan met den conservatief), in hetgene hg verlangt,
staat hg zeker nader dan de conservatief bg de gehoorzaamheid 1
_ aan God. De eisch bovendien van vrijheid, dien de liberaal J
doet gelden, is er ook een van het Ghristelgk geloof, en zeker l
alleen door dat geloof te bevredigen. Sterk door de belofte, s
dat de VVaarheid, verpersoonlgkt in den éénigen Middelaar
tusschen God en menschen, ons zal vr .g maken, wraakt de anti- fl
revolutionair legale liefdadigheid, legale inatigheid, legale
godsvrueht, ..... en ook legale arbeidzaamheidl
, De uiteenloopende, dikvverf strgdige belangen van moeder-
land en kolonien zgn eene rgko bron van verdeeldheid tusschen
beider bewoners, te meer en te bitterder water opleverende,
naarmate het getal der landgenooten, die zich naar de over-
zeesche bezittingen verplaatsen, toeneemt. Bg dit verschijnsel,
schgnt alleen anti­revolutionaire staatkunde op den duur in
I staat de verhouding van Indie tot Nederland voor beiden tot
een zegen te maken. Zg predikt, als bron van allen zegen,
opvolging van Gods geboden, ook tegenover den Javaan, zg
li.
»