HomeBrief aan eenen kiezerPagina 17

JPEG (Deze pagina), 682.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

I 15
Dit naderen tot de liberalen is in onze dagen en in ons
` land voor velen nog een gruwel, omdat zij uit den strijd, dien
de heer Groen van Prinsterer geroepen was, vooral met
den heer Thorbecke te voeren, tot het besluit gekomen zgn,
dat de anti-revolutionaire beginselen alleen dienen om den laatst-
genoemden staatsman te weren of te vervolgen en steeds ten
nutte der conservatieve partij behooren te worden toegepast.
Zoodra deze partü aan het bewind is, behoort, volgens hen,
het anti-revolutionaire zwaard in de scheede gestoken te wor-
den, hij, die het tegen haar zoude willen bezigen, wordt een
beiden en een ongeloovige: want de anti-revolutionair is de
dienstkneobt van den conservatiel`! ­
Ik geloot, dat de Christen - en dat tracht immers voor
alles de anti-revolutionair te zijn - zich aan geene politieke
partij, welke ook, onvoorwaardelnk verbinden mag, al erken ik
met den hoogleeraar Buijs liberalisme en orthodoxie als on-
verzoenlüke vganden, daar de kerk (niet het kerkgenootschap),
die beiden, helaas! niet altijd met gelgken ijver, zoeken op te
bouwen, voor het eene is die van het ongeloot, voor de andere
die van het geloof.
Met betrekking tot Java schijnt het mij voor den anti-revo~
lutionair pligt, het door den conservatief verdedigde stelsel te
wraken. De verhouding van Java tot Nederland heeft tot hier-
, toe wel eenige overeenkomst gehad met die van Ierland tot
Engeland. Gelük een vriend van Ierland een vüand van Enge-
land genoemd wordt, wordt ook hier een vriend van Indie
i een vüand van Nederland geacht. Hij daarentegen heet het
l A meest zijn vaderland lief te hebben, die het meest de belangen
van Indie weet weg te denken; met andere woorden, die der
staatkunde in de hand werkt, welke de meeste millioenen uit
den willekeurig opgelegden en slecht, of ten deele betaalden
: arbeid der bevolking van Java kan te voorschün roepen.
I
i
l
t .
l