HomeBrief aan eenen kiezerPagina 16

JPEG (Deze pagina), 658.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

‘,(' l •

i
l
JS i
tl · . «

Ii
14 J
naauwe opening te kunnen schieten, aehtte Alexander de
Groote eenen zak met erwten waardig, gunnen wij ook aan i
ieder, die een lang parlementair leven doorbrengt met de ver-
dediging der stelling, dat de Javaan slechts bestemd is voor
f Nederland suiker en kellij te telen, een zeer ruim aandeel in
die producten; maar erkennen wg tevens, dat de stelling valseli
en Nederland onwaardig is.
De toestand van Indie wekt groote bezorgdheid en ik sta
I verbaasd over de naiviteit en ligtgeloovigheid van vele een-
_ servatieven, die meenen dat Indie gered en de zegepraal hunner
beginselen verzekerd is, omdat een conservatief Minister aan
het roer is; al wordt overigens niets gedaan om de onuitput-
telhke bron hunner veeljarige twisten met de liberalen, toen
deze het Bewind in handen hadden, te dempen.
lk weet niet waar men ing al van verdenkt; het minste is
zeker niet, dat ik het batig slot wil doen ophouden; Indie aan
de exploitatie van particulieren overleveren en Java onafhan-
, kelijk maken van het moederland.
Het laatste ware een ramp; het tweede eene misdaad; en
wat het eerste betreft, indien het mg te doen ware om aan
het batig slot ten spoedigste een einde te maken, ik zoude
geen beteren raad kunnen geven, dan nog gedurende eenige
jaren over de koloniale zaken te spreken, zender de quaes-
j tien zelve te beëindigen.
Ook in Indie en met betrekking tot Indie ben ik, zoo als
ik geloof, steeds anti-revolutionair geweest; maar daarom sta
J ik, even als zoo menige zendeling (lees onder anderen Java’s .
Zendingveld van P. Jansz, bl. 92 en volgende) op koloniaal J A
gebied nader bij de liberalen, dan bij de conservatieven. Ik
‘ · heb daarom echter niet beweerd, zoo als Dr. Koorders mg
in den mond legt, dat de anti-revolutionairen met de liberalen
moeten mededoen.
l
l
l
l