HomeBrief aan eenen kiezerPagina 15

JPEG (Deze pagina), 681.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

13
meerderheid der volksvertegenwoordiging te hebben in den wind
M geslagen en als eene revolutionaire daad, als eene verkrachting
van grondwet en eed te hebben gebrandmerkt.
Reeds hebben de krachtigste tegenstanders (Dagblad van ’s Gra-
venhage en Amsterdamsche Courant), zonder mij juist daarom in
het gelijk te stellen, herhaaldelük op den noodlottigen gang van
zaken in Indie de aandacht gevestigd en op de terugroeping zelfs
_ van den heer Müer aangedrongen. Reeds bezitten wü eenen
' derden Minister van Kolonien; anderhalf jaar is dit Ministerie
reeds werkzaam geweest; van de zijde der Kamers zijn zoe
weinig moeijelijkheden in den weg gelegd, dat de Minister van
buitenlandsohe zaken op grond daarvan zich nog onlangs be~
roemde, het vertrouwen der vertegenwoordiging te bezitten; de
ministriele partij is door de eerste ontbinding versterkt; ­-
en in weerwil van dit alles, is letterlijk hier nog niets verrigt
en het weinige, dat de heer Müer deed als G·ouverneur­Ge­
neraal is of geheel in mijnen geest, dus afwijkende van zijne
< rigting, of zoo ondoordacht of radikaal, dat ik het niet zou
durven ondersteunen.
Den Gouverneur-Generaal Mijer staat op dit oogen-
blik niemand meer in den weg dan de afgevaardigde Mijer,
met wien het Ministerie van den aanvang af homogeen ge-
weest is en telkens meer en meer wordt.
Liever dan den heer Mijer te zien teruggeroepen, zoude
ik wensehen, dat hij, overeenkomstig zijn blijkbaar verlangen,
van züne antecedenten wierd losgemaakt, opdat hij niet langer
verhinderd worde te doen hetgene het belang van Indie
vordert. ·
Is het niet reeds genoeg, dat Indie en Nederland beiden zes
jaren lang geleden hebben onder eene oppositie, die nu blijkt
zonder g1·ond, althans niet ernstig te zgn gemeend geweest?
Den man, die zich beroemde eene erwt door eene zeer
f