HomeBrief aan eenen kiezerPagina 12

JPEG (Deze pagina), 673.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

if
`t
1
E1
.t
*10
i gang van zaken te weeg brengende, een uitnemend midd.el
zgn om van het gevoelen der meerderheid te doen blijken.
j Heeft ooit iemand den Graaf Schimmelpenninck beschul- V
j digd van aanranding van de prerogatieven der Kroon, omdat
hg bg de behandeling van het hoofdstuk: Justitie, op 19 _
{ November 1862 verklaarde, even als in het vorige jaar,
4 vooral wegens de koloniale politiek van het kabinet te
zullen stemmen tegen al de begrootingen der ministriele
departementen; omdat hij verzekerde iedere gelegenheid te
willen aangrijpen ,,01n de toepassing van beginselen tegen te
gaan," die hij ,, hoogst gevaarlijk" achtte en waarvan hij ,, de
verderfelijkste uitkomsten zoude vervvachten‘?" En waarom zou-
den dan zij, die hunne stem gegeven hebben aan eene motie,
wier vv a ar h e i d niemand meer betwijfelt, te kort moeten schie-
ten in eerbied voor den Koning en züne grondvvettige regten?
Eene zonderlinge kieskeurigheid heeft gedurende het laatste
l jaar vooral hen bevangen, die misschien niet ongenegen zün
zouden, politieke lessen te Berlijn te gaan ontvangen. Ik acht v
haar een hoogst bedenkelijk verschijnsel, en ik zoude hun wel,
ter liefde van ons vaderland, de woorden van een Berlijnsch
prediker (Ur. noemt.) willen toeroepen: ,, Das Bose nur ausser
sich zu vvissen, das macht. zum Ptiarisiler ..... Angesielits des
ewigeu lliclitersluliles neune keiner das Bose, das er am Qlïleiscli
t und lllut seiner eigenen Partei antrifft, jemals gut; nenne
keiner das Gute, was er an der gegnerischen Parlxei tindet,
jemals bose oder nicht; vorhanden ‘)."
Al vvare, onder andere oinstandiglieden dan die voor den
lleer Schimmelpenninek en zoo vele anderen eene voldoende
reden waren om de begrootingen van alle departementen af te
l) Lasset eucli versölmen mit Goitl Predigten von Rudolph Kögel. ­- Berlin,
L. liauh. -­ I]. bl. 301.
lt
t