HomeBrief aan eenen kiezerPagina 11

JPEG (Deze pagina), 699.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

wt
3 9
geld. En sedert de beraadslaging in December *1856 (ter gele-
genheid der motie-van Bosse) zijn er ruim drie jaren voor-
i bijgegaan, zonder dat deze quaestie een stap is vooruitgegaan.
Vl/`at leid ik hieruit at"? Dat hier dat groot belang staat te-
genover eene kracht van inertie, en wü weten het: dat
` is de grootste kracht, die bestaat; de taktiek van niets
te doen, de zucht om te temporiseren."
` De Heer Müer was opgetreden, ,,naar waarheid" ver-
l klarende, ,,dat de regeling der koloniale aangelegenheden in
verband met die van het moederland, geheel op den voorgrond
t stond bij de gedachte omtrent de vorming van een nieuw ka-
binet, dat zij dit onafgebroken was gebleven en het zou blQven."
‘ Maar wat hü omtrent zijn vasthouden aan züne parlementaire
antecedenten en züne beginselen gezegd had, was zoo geheel
in strijd met hetgene hij in de drie maanden van zgn Ministerie
gesproken en gedaan heeft; het programma, hetwelk hg gezegd
werd in Indie te zullen gaan uitvoeren, was zoo onbestemd en
j daarom zoo nitnemend geschikt om den kolonialen strijd in de
j Kamer nog voor vele jaren te doen voortduren en in Indie,
* bü onderhouding der verwarring en onzekerheid, het bestaande,
dat nog goed was, te sloepen, dat ik begreep de eerste gele-
T genheid, die zich voordeed, te moeten aangrüpen, om eener
nl oplossing der hangende quaestie bevorderlük te zijn.
Na vruchteloos in de sectie getracht te hebben, in verband
hiermede, eene zinsnede in het Adres van antwoord op de
Troonrede te doen opnemen, bediende ik mij, uit vrees juist
van den eerbied jegens den Koning te schenden, van eene
­ motie van orde. VVel verre van hare ongrondwettigheid
I sedert te hebben leeren inzien, heb ik, lettende op de gevol~
· gen, die het afstemmen van begrootingen hebben kan, mg
versterkt gevonden in de rneening, dat zulke motiön, als nie-
{ mands regt of vrijheid verkortende en geene stoornis in den
i