HomeBrief aan eenen kiezerPagina 10

JPEG (Deze pagina), 700.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 20.82 MB

wi
I ‘ `
’l ï
e .
i ~
i 8 jj
Nederlandsche Vorstenhuis gehecht volk te doen veroordeelen. i
Ook Gij hebt behoord tot hen, die haar afkeurden, en mij g
j daarover in uw schrijven onderhouden. I
I Ik durf verzekeren, dat zulke aanranding niet lag in mijne
bedoeling. I
Nog altijd zoekt men in de motie de strekking om eenvoudig
de benoeming van de persoon van den heer Mijer tot Gonver-­
neur­G·eneraal, buiten alle verband met de door hem als Minister ‘
aanvaarde taak, af te keuren, en men let niet op hare toelich­
ting, waaruit duidelük genoeg blgkt, dat ik die, vijf jaren ruim,
als lid in den Raad van Nederlandsch Indie den verderfe­ i
lijken invloed van het twisten in de Kamer over artt. 56 en
60 van het Indisch Regerings­reglement op den gang van ·
zaken in Indie had gadegeslagen, niet anders wenschte dan de _,
noodzakelükheid van de oplossing der sedert jaren aanhangige
koloniale vraagstukken, door afkeuring van de daaromtrent j`
door de Regering gevolgde gedragslijn, op krachtige wüze uit i
te spreken. .
Toen ik in de Kamer voor de eerste maal sprak en verlof ,
vroeg om het Ministerie ten opzigte van zijne binnenlandsche ¤
en koloniale politiek te interpelleren, op 21 Augustus 1866,
zeide ik reeds: ,,Indie mag verwachten, dat het eindelijk ver-
lost worde van eene besluiteloosheid, waaronder het zes jaren V
• gezueht heeft en al de maatregelen, die tot ontwikkeling zou-
den kunnen leiden, zgn gestremd of opgeschort gebleven?
Die besluiteloosheid of onzekerheid was eigenlük van veel
langere dagteekening. Reeds op ll Mei 4860, bij het voor-
stellen der motie, dat er behoefte bestond tot regeling van de .
uitgifte der cultuurcontraeten bü de wet, had de Heer Wint- ‘
gens gezegd: ,,In deze beraadslaging hebben wij nu gehoord, ·
dat reeds acht jaar geleden de noodzakelijkheid was erkend,
dat dit onderwerp (dat der cultures) wierd gewijzigd en gere- X R
j I
f