HomeExcellentie! Het hoofdbestuur der Vereeniging Schuttevaêr wendde zich bij adres van den 23 November 1873 tot de Tweede Kamer derPagina 7

JPEG (Deze pagina), 638.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.82 MB

PDF (Volledig document), 4.86 MB

8 .
Hooge-Regeering en der Wetgevende Macht welge-
vallig zal zgn. « - 4
In deze overtuiging heeft zä dan ook niet geschroomd ,
hare motieven omtrent de bepaald belangrüke vlucht-
havenzaak te Hindeloopen op nieuw in de welwillende
medewerking van Uwe Excellentie aan te bevelen;
terwijl ze als gevolg van haar adres van 23 November
1873 het gepast oordeelt, tevens afdrukken van dit
schrijven te doen toekomen aan de leden van de Tweede
­ Kamer der Staten­Generaal.
è Nascbrït. ·- Toen de Vereeniging gereed stond
V Uwe Excellentie dit schrüven toetezenden, ontving ze
` bericht; dat voor eenige dagen een tjalk voor de ha-
l Y ven van Stavoren gezonken is en dat den 7 Decem-
; ber jl. het gal_jootschip8Dideric/z van Oldenburg, kapt.
,,,j(ç;«=. - J. W. Oltman, op reis van de Noordzee naar Amster­
Yi ii dam, door stormweer genoodzaakt werd op de hoogte
tusschen Hindeloopen en Stavoren het anker te wer«
i pen; dat dit schip na verlies van anker en kettingen,
voor het werpanker met 60 vaam ketting wegdrijvende,
in de noodzaicelgjkheicl gebracht werd, zoo mogelük de
haven van Stavoren binnen te loopen, of op het Vrou-
= wenzand te stranden, of op de steenen ten noorden
van die haven verbrijzeld te worden, met dat gevolg,
dat het schip door den geweldigcn stroom uit het roer
loopende dwars voor die haven kwam, op beide hoof-
‘ dan stootte, door het breken van boegen, met gebro-
ken boegspriet en verschansing in den mond der ha-
ven aan den grond en vol water liep; dat de lading
l ` zooveel mogelgïk gelost moest worden en het schip
li zsnn zeker weg zal zijn.
· Eene verklaring overeenkomstig dit bericht van den
aan boord zünden loods gaat biernevens.
Hetwelk doende:
Het Hoofdbestuur der Vereeniging ,,Schuttevaêr",
» (get.) W. U. DE JONG, Voorzitter.
,, W. JZ SOHUTTEVAER, Secretaris.
BOLSWARD­ZWOLLE, 22 December 1874.
`
Y + ._ Gedrukt b§H. J. Gnnnnnmaï, te Meppel.-