HomeExcellentie! Het hoofdbestuur der Vereeniging Schuttevaêr wendde zich bij adres van den 23 November 1873 tot de Tweede Kamer derPagina 6

JPEG (Deze pagina), 627.26 KB

TIFF (Deze pagina), 3.97 MB

PDF (Volledig document), 4.86 MB

7
Die considerans der daarvan benoemde commissie
_ toch luiden als volgt:
" ,,`Uwe commissie heeft met de meeste belangstelling
alle voormelde stukken nagegaan -- stelt op hoo-
gen priis alles, wat wordt aangewend om zoodanige
werken daartestellen, als in het belang van de scheep-
id vaart nuttig en noodig kunnen worden geacht en dus
i- ook die verbeteringen , iwelke op de westkust van Fries-
_t land noodig mochten zgnp l
je Het komt nwe commissie echter voor, dat de ge-
in voelens over de al oF niet noodzakelgkheid van. de
LG stichting eener vluchthaven op de westkust van Fries-
1 land Uzeerniteenloopen enïnog lmeer, indien de nood-
ki; zakelgkheid daarvan wordt erkend, over de plaats
xn waar de vluchthaven zou. moeten worden gesticht; ·
éh Uwe commissie is het geheel eens, dat de sticnting
van eene vluchthaven op de westkust van Friesland
m eene Bijkszaak ia. ZQ vertrouwt, dat de Hooge Regee·
nu ring deze zaak met de meeste nauwkeurigheid zal on-
,1,- derzoeken en vindt het niet goed om dat onderzoek, .
9 vooral bgnhet bestaande verschil van gevoelen over de
[G: noodzakelnkheid van de 1§t1Glll31l’lg eener vluchthaven en
Gb over de plaats waar oie haven op de westkust van
h Friesland zou moeten worden gesticht, vooruitteloopen?
Gé Is, het besluit der Szfazfen alzoo niet toestemmencl, de
` gronden waarop dat besluit genomen werd zijn evenmin
au afwgzeizei, omdat ze gebaseerd zgn op de verwachting
van een nauwkeurig nader onclerzoek.
De Vereeniging trad. steeds openbaar op - ook met p
1,, de vluchthaven te Hindeloopen- en het doet haar
' leed, dat hare pogingen niet altijd met open visier
OO` worden bestreden; hare argumenten zün in deze prac-
Ek tisch algemeen bekend en vinden theoretisch hunne
‘dB bevestiging lin eene goede zeekaart; zg beweegt zich
op het gebied der scheepvaart, zoowel der Zuiderzee
ill; als der binnenkanalen; pp dat gebied bestaan nog vele
fmd leemten; als zg daarbg het oog vestigt. op datgene,
Nm wat overal voor eene geregelde coïnmumcatie te land
gedaan wordt, dat ze toeiuicht, dan kan het zeker
gg geen verwondering baren, dat bij nog zoovele leem-
mi; ten op het gebied der scheepvaart hare roeping meent
dar tenbegrgpen, door oaarop dikwijls en herhaaldeliik te
Verl wgzen, en vertrouwt zg dat dezen haren ijver der