HomeExcellentie! Het hoofdbestuur der Vereeniging Schuttevaêr wendde zich bij adres van den 23 November 1873 tot de Tweede Kamer derPagina 5

JPEG (Deze pagina), 621.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.97 MB

PDF (Volledig document), 4.86 MB

‘ G
ven, en boe deze ook wordt ingericht, die rnoeielük­
heid blijft rdlyd bestaan.
Hindeloopen is buiten die nauwte gelegen; van daar
tot Medemblik is de zee een derde gedeelte wijder;
de stroom is daardoor te Hindeloopen zeer gematigd
en de zee veel kaliner; die stroom is meer geregeld
omdat van daar naar de Hollandsche kust geen ban-
ken aanwezig zgn; de Zuiderzee kan bij volzee met
‘· niet meer dan <L Meter diepgang bevaren worden; deze
_, diepte bestond te Hindeloopen steeds onveranderd en
de haven kan daar twee uitgangen - eene westelijke
en noordelijke - erlangen , wat voor eene vluchthaven,
X ` _ zoowel bij het binnenkomen als verlaten, een volstrekt
· vereischte is; alles samengevat belooft deze haven een
l ; gemakkeldk en veilig gebruik, wat nu reeds geconsta-
_ä teerd wordt door het aanleggen der stoombooten aan
” een ongedekten steiger.
__ Hindeloopen ligt nagenoeg op de helft tusschen Har-
lingen en Enkhuizen; schepen met tegenwind en voor-
stroom van Harlingen of Enkhuizen vertrekkende,
kunnen na het t§­verloop juist de hoogte van Hinde-
loopen bereiken, en wanneer door het weder niet
‘ genoodzaakt worden op hunnen koers terug te varen,
dan ankeren op die hoogte en volbrengen met het
opvolgend getij hunne reis.
j . Stavoren ligt voor een vluehthaven te zuidelijk: van
‘ Harlingen kunnen de schepen Stavoren vóór het tij-
verloop niet bereiken en van Enkhuizen komen ze niet
j ver genoeg om met het volgend getä te Harlingen te zijn.°’
i Om alle deze redenen kiest de Vereeniging Hindeloo-
pen boven 1Só(6UO7’(272.
De Vereeniging heeft hare argumenten altäd publiek
uitgesproken; de algemeene schipperij erkent ze, de
bij de Zuiderzeevaart belang hebbende autoriteiten on-
dersteunen hare pogingen; de Hoofd Ingenieur, wiens
rapporten tot nu toe geheim waren en thans bekend
zijn, staat met zijne zienswijze alleen; en toch hebben
de Provinciale Staten gemeend, op grond van die mp-
porten, de gevraagde adhaesie niet te kunnen verleenen.
De Vereeniging verheugt zich echter dat de consi-
derans, waarop dat besluit genomen werd, een minder
afvvüzend karakter hebben, maar integendeel het ver-
trouwen uitspreken op een nader onderzoek.
3..