HomeExcellentie! Het hoofdbestuur der Vereeniging Schuttevaêr wendde zich bij adres van den 23 November 1873 tot de Tweede Kamer derPagina 3

JPEG (Deze pagina), 589.04 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 4.86 MB

3
berust weder op de mogelykheid van te verkrijgen
meerdere diepte, door middel van sároomleiding, ter-
wijl daarbij zelfs bij welslagen het genoemde gedeelte
nog ongecle/ct blüft. Voor (H0 000 gulden, blijft die
0 verbetering dus nog altijd zeer twgfelachtig en onvol-
doende; de Hoofd-Ingenieur geeft HIER de voorkeur
boven Hindeloopen, en of hem het onvoldoende nog
te kostbaar is, acht hij deze som te hoog.
En nu Stavoren:
De Hoofdlgenieur motiveert:
10. ,,dat de schepen onmiddelijk na het binnenvallen
te Stavoren een gedekte haven vinden en in de vlucht-
haven te Hindeloopen niet ;"
20. ,,dat de verbetering der haven van Stavoren een
groot belang is, om van de provinciale vaarwaters ge-
bruik te maken ;"
30. ,,dat de' haven te Stavoren bij invallende dooi,
zoodra de Zuiderzee en de binnenkanalen van Fries-
land bevaarbaar zijn, in den regel de scheepvaart van
de Lemmer trekt, waar de haven dan nog met ijs
bezet is ;"
440. ,,dat de haven te Stavoren met meer diepgang
j kan worden bereikt dan de vluchthaven te Hindeloo-
Q pen, dewijl het verschil ten voordeele van eerstgemelde
haven 40 cM. bedraagt?
De Vereeniging antwoordt:
,,10. De haven te Hindeloopen wordt ten volle ge-
dekt door de steenen dijken, die 3 M. boven volzee
worden voorgesteld; de schepen liggen geheel veilig,
omdat de stroom niet in de haven maar van mond tot
j mond loopt, en er is voor tal van schepen ruimte om
j buiten dien stroom te liggen.
De haven te Stavoren daarentegen, het is iecler
j schipper be/send, biedt, wanneer ze bij zeewinden al
9 met groot gevaar wordt binnengeloopen, nog geen
veilige ligplaats aan, omdat bij westelijke winden de
golven er niet volle kracht in loopen en het dan ook
j menigmalen gebeurd is, dat de schepen in de haven
l nog averij bekwamen of zelfs schipbreuk leden.
j 20. De provinciale vaarvvaters -­ als ze dien naam
¤ mogen dragen -- waarvan hier sprake is, drooge
j meren en poelen, die in onzen tyd het verband met
j de haven te Stavoren als het ware tot nul reduceerena.
~ · c v