HomeExcellentie! Het hoofdbestuur der Vereeniging Schuttevaêr wendde zich bij adres van den 23 November 1873 tot de Tweede Kamer derPagina 2

JPEG (Deze pagina), 624.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.02 MB

PDF (Volledig document), 4.86 MB

(
haar crediet over boord wijzen en de algemeene be-
langen verwaarloozen, zoo ze de motieven in die rap- ~ ,
porten vervat, en tevens de weinige zaakkennis waar-
van ze getuigen, met stilzwijgen bejegende. 1
De Hoofddngenieur zegt daarin: i
,,]l1ocht de havenverbetering te Worlenmvtot stand ko-
men, wat zeker minder kostbaar kan plaats hebben, dan
bestaat er nog minder reden, om eene vluehthaven te T
Hindeloopen aan te leggen, en zcenseht men op de z. zu.
` kust der provincie nog meer, dan is, ni. i. in het alge-
meen belang, de verbetering der haven te Stavoren, die
" ook veel minder zal kosten boven eene vlucht/zaven te
, Hindeloopen aan te bevelen?
De vereeniging antwoordt:`
“ Hindeloopen ligt in --YVOrkum geheekbuiten het
vaarwater; bij de eerste zijn geen banken aanwezig;
de haven kan eene diepte van 44 M. volzee erlan­
gen; eene diepte die geheel aan de bevaarbaarheid
der zuiderzee beantwoordt; de laatste wordt afgesloten
door een zandbank, waar met volzee slechts 17 à 18
dl’[. diepte wordt aangetroffen, terwijl de binnenval-
lende schepen nog circa een half uur langs een aan
de volle zee blootgesteld zeer ondiep geultje moeten
varen, eer ze de haven bereikt hebben.
De diepte te Hindeloopen bestaat sedert onheuge­ ë
lijke jaren onveranderd; te Workum moet ze tegen j
een nataarlgïlcen toestand in- gezocht worden; te Hindeloo­ l
pen kan de haven met iedere wind weder worden ver-
laten, omdat ze een westelüke en noordelüke mond
; erlangt; te Workxim moet eene gunstige vvindmichting
H worden afgewacht, omdat ze aan beide kanten door j
het strand begrensd wordende, alleen een westelijke j
mond kan verkrägen. l
Om den toegang tot die haven te verbeteren is
daar voor eenige jaren een stoomleidende dam over de
bank gelegd; door welk werk ­­ zonder eenige verbe­
tering aan te brengen - het binnenkomen en uitvaren
daarentegen meer gevaarlijk is gevonden.
Voor eene nieuwe verbetering heeft de gemeente-
raad van Workum dezer dagen aan de staten van §
Friesland een ontwerp voorgedragen, begroot op ’
6%.000 gulden, waarvan de uitvoering wordt gevraagd l
voor rekening van het Räk en de provincie; dit werk j
F