HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 696.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

259
Ik gaf dat denkbeeld van een eenigen grondslag reeds
vroeger aan; het is niet gebleken, dat juist dat denk-
beeld de aandacht van een der organen van de pers
heeft mogen trekken; was ik dus niet zoo vast overtuigd
van de deugdelijkheid van mijn stelsel, ook door de be-
spreking van dat gewigtig punt met vele ambtenaren der
belastingen, die, ik meen zonder uitzondering, allen mijn
gevoelen deelden, die groote onverschilligheid, waarmede
mun voorstel ontvangen is, oneindig erger en veel min-
der verkieslijk dan felle bestrijding, zoude mij hebben ge-
noopt niet nader op dat punt terug te komen.
Ik wensch dan l°. den geringsten stand geheel vrij te
stellen, 2°. den minderen burger eene redelgke ontheliing
toe te kennen, 3°. den gegoede zoo veel als thans of iets
meer te doen betalen, om 4°. de vermeerdering vooral te doen
drukken op de vermogenden.
IVat de categoriën onder n°. 3 en 4 aangaat, wil ik
. gelet hebben op de omstandigheid, dat het rijk den 5*16**
W en 6d°“ grondslag voor de behoeften der gemeenten prijs
geeft; ik stel overigens de verhooging niet zoo aanzienlijk
voor, als ik in het afgetrokkene zoude wenschen; want
hoezeer men de belasting van lieden, die ieder jaar be-
langrijk veel opleggen, eigenlijk nog vrij wat hooger zoude
kunnen opvoeren, moet men geen plan voorstellen, dat
geen redelijke kans heeft van aangenomen te worden.
Het is waar, dat de uiterlijke staat niet altijd een goede
maatstaf is tot beoordeeling van iemands vermogen of in-
komen; doch denk maar eens eene belasting uit, die in elk
voorkomend geval billijk en regtvaardig werkt! Dat is
onmogelijk; de bestaande wetten doen dat veel minder, en
wanneer iemand een uiterlijken staat voert boven zijne
" krachten, dan is hij, niet de fiscus, de oorzaak van den
te hoogen aanslag.
Ik zonde de gemeenten, even als bij het aanhangig
ontwerp gedaan wordt, verdeelen in IO rangen. Het zoude
il misschien nog beter zijn, bij de wet te doen uitmaken, zoo
als de ontwerper wenscht, (zie bijlage C van de memorie
J
E
E