HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 697.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

l
i
i 258
l
j digtgemetseld, en daar het kwaad zeer algemeen is, zal
het toezigt bovendien algemeene en groote ontevredenheid
verwekken; zoo groot zelfs, dat wanneer de maatregel
ooit, wat ik niet verwacht, door de wet wordt aangeno-
men, hij op den duur zal blüken niet toepasselijk te we-
. zen. Eene bepaling nu, van welke men zulke gevolgen
ducht, is natuurlük hoogst verwerpelük. Ik hen, schoon
i ik volstrekt zul/ce bezwaren daartegen niet kan aanvoeren,
; mede niet voor het behoud van den 2d°“ grondslag, dien
E op de deuren en vensters, gestemd. Vilel geeft die geene
i of slechts geringe gelegenheid tot ontduiking, doch de be-
lasting werkt zeker de vermeerdering van de vensters niet
in de hand. Daar licht en lucht nu den levensduur ver-
l lengen, de gezondheid bevorderen, kan men dien grond-
Q slag, bijaldien hij niet onvermijdelijk is, niet aanbevelen.
`Weinige menschen houden van betalen en nog wel aller-
i minst aan den fiscus; de wetgever behoort nu dien last
i zoo weinig onaangenaam te maken, als maar immer kan;
E en een stelsel van belasting, dat zoo eenvoudig mogelijk Z
is, en de gelegenheden vermindert van onaangename bot-
I sing tusschen de belastingschuldigen en den fiscus, verdient
de voorkeur. Bij de personele belasting is zoodanig middel
aan de hand te geven; ik wil, wat nu betaald wordt voor
S de 4 eerste grondslagen, met het bükomend bedrag dat
men het personeel meer wil doen opbrengen, allee11 gehe­
ven zien op de huurwaarde.
Schoon deuren en vensters en haardsteden dus zouden op-
houden afzonderlijk te betalen, wensch ik toch, dat op hun
getal en doelmatige plaatsing, waardoor de bewoonbaar-
heid van een perceel vermeerderd wordt, gelet worde. Ik
sprak van doelmatige plaatsing. _ g
De huurder moet veelal het huis betrekken, zoo als hü
het vindt, en zijn er haardsteden, waarvan hg geen ge-
bruik maakt; het is zeer onbillijk, dat hij daarvoor moet
betalen. Tegen de verpligting daartoe van den bewoner,
die tevens eigenaar is, en dus het afbreken of verplaatsen ij
in züne magt heeft, is minder te zeggen.
il
E
E