HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 722.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

E
I
Y
I

E 257
l
{ Dat beginsel is gehuldigd in het ontwerp, waarvan sprake
is, bij de toekenning der zeer uitgebreide remissiën, waar
A de huurwaarde aan de belasting onderworpen maakt, be-
neden zeker quantum, doch het beginsel wordt verzaakt
boven dat quantum. Evenzeer wordt het progressive stel-
sel in den grondslag op de haardsteden opgeheven. Die
grondslag moet meer opbrengen, ook als aequivalent voor
de afschaiïing der brandstoffen. Dat elk nadeel, dat de
schatkist lijdt van de afschatling van eenige belasting, voor
j zoo verre hare behoefte die opbrengst onmisbaar maakt, op
eene andere wijze moet worden vergoed, is niet meer dan
natuurlijk; doch het schijnt reeds in het afgetrokkene min-
der raadzaam, juist de haardsteden als gedeeltelijk aequi-
valent voor de afschaffing der belasting op de brandstoffen
te kiezen. Het doel, dat zich de ontwerper voorstelt,
à zal daardoor bij den particulier althans geheel verijdeld
ä, worden. Het gebruik der brandstoffen wordt toch zeker
niet door zoodanige verhoogde belasting in de hand ge-
A werkt. Het progressief stelsel is ook daarom verlaten, om-
dat het niet waarschijnlijk is, dat men in een overgroot
· aantal schoorsteenen, in gebruik bij hetzelfde gezin, even
veel brandstoffen in ieder zoude bezigen, als bn de weinige
haardsteden in gebruik bij een ander gezin. WVilde men
op deze redenering voortbouwen, men zoude bij een groot
aantal haardsteden moeten komen tot vermindering van het
tariet; en de bevoorregting der meer vermogende ingezetenen
zoude dan gewis nog oneindig grooter zijn, dan men ze
I thans in onze wetgeving en ook in het ontwerp waarneemt.
l Thans toch betaalt de gebruiker van 10 schoorsteenen f 50
i regt in hoofdsom; naar het ontwerp zal zijne belasting tot
j f 40 verminderen. ‘
‘ Geen grondslag leidt gewis tot grootere ontduiking dan
" de 3°., die op de haardsteden, en moet die volstrekt be-
houden worden, verbeterde maatregelen van toezigt schij-
nen dan niet overbodig; zij zullen echter, worden zij toe-
gepast, veroorzaken, dat vele schoorsteenen tot groot nadeel
j van de gezondheid der ingezetenen worden afgebroken of
Q.