HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 719.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

E
( 2
3 E
; u
l 256
met de verpligtingen, hun opgelegd, zal velen daartegen
l doen handelen, en zich alzoo aan beboeting doen blootstel- i
len. Zulke overtredingen toch die onwillekeurig begaan wor- I
den, zijn het meest te bejammeren. Het behoort de zorg
V van den wetgever te zijn, de mogelijkheid daartoe, zoo veel
j hg vermag, voor te komen. Is het toezigt naar mate van
# de personen, daarmede belast, altüd min of meer verschil-
l lend, dan zal het, wanneer dit aan de zorg der gemeentebestu­
Q ren wordt overgelaten, nog veel meer uiteenloopen, en vooral
{ op de kleinereplaatsen ten platten lande zal het of zeer
I slecht worden uitgeoefend, of zeer kostbaar zijn.
I Al deze gronden pleiten, dunkt mu, ten sterkste voor
de voortdurende invordering van wege het rijk en voor eene
uitkeering van het zuiver bedrag aan de gemeenten; doch
. 1nen stelle de raming vrij wat lager dan de tegenwoordige jl
j opbrengst, niet alleen voor den aftrek van de kosten van
' inning en toezigt, maar meer nog, omdat bij eene meer jj
j billijke regeling der zaak, die beide grondslagen, inzender-
heid de 5G., vrü wat minder zullen opbrengen. Ik wensch ri
l thans zelfs niet in algemeene trekken aan te geven, hoe
l ik uitvoering van mijne denkbeelden mogelijk acht: de nood- _
zakelijke gegevens ontbreken mij ook daartoe. Ik stel er
buitendien hoogen prüs op, dat eerst het gronddenkbeeld
worde aangenomen en vastgesteld.
I/Vil men volstrekt geene inning en toezigt door het rük,
l voor dat geval zoude ik, hoe noode ook, het denkbeeld ‘y
willen aangeven, om dan althans de zaak te regelen bü [
eene algemeene rükswet, waarbij alleen naar de meerdere
of mindere behoefte der gemeenten, eenige speling in het ’
cnfer wierd overgelaten. Met allen eerbied voor den ge- j
meente­wetgever, is die zaak oneindig beter aan den rhks-
wetgever toevertrouwd. l
Het is een schoon stelsel, dat de eerste levensbehoeften, ­
het volstrekt onmisbare, van de betaling van elke belasting
worden vrijgesteld. Het is verder niet meer dan billijk,
dat naar een progressief tarief worde betaald, naar mate
dat men de schreef dier behoeften verder te buiten gaat.
l.