HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 701.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

255
het gebruik van eigen paarden niet zal toenemen; dien
ten gevolge zullen ook de eigen rijtuigen niet vermeerde-
ren. Eene nieuwe belasting op een artikel, dat voortdurend
vermindert, de rijtuigen, is zeer onraadzaam; bovendien
zouden er ook te zwaar door gedrukt worden huurkoet-
siers en dergelijke personen, die thans reeds voor de uit-
oefening van hun bedrijf`, 2 malen, en in de personele, èn
in de patent­belasting, bijdragen. Ik kan dus , het zij het
rijk den tegenwoordigen grondslag aan zich behoude, het zij
het dien aan de gemeenten overlate, mij volstrekt niet ver-
eenigen met het denkbeeld, om daaraan de belasting op
de rütuigen toe te voegen.
Ik zeide, men moet niet op het behoud van de tegen-
woordige opbrengst rekenen.
_ In de 1**. plaats komt hier in aanmerking het verminde-
1 rend belastbaar gebruik van paarden; ten andere eischt t
die grondslag, en nog meer die op de dienst- en werkboden ,
dringend herzieningen verbetering, die in vele opzigten tot
gi verlaging zal moeten leiden. O1l(l€ISCllL‘i<l<‘llO grieven wor-
den algemeen erkend; over andere zijn de gevoelens uit-
V eenloopend; er is veel meer hoop op eene goede regeling der
zaak en op verdere verbeteringen, naar mate de tijdsom-
standigheden die zullen vereisohen, als die belasting blijft
toevertrouwd aan den staats-wetgever, dan wanneer men
haar overlaat aan den gemeente-wetgever. Ik wees er bo-
vendien reeds bij eene vorige gelegenheid op, hoe zeer de
behoeften der gemeenten uiteenloopen, welke moeijelijkhe­
den zich zullen opdoen, bij verhuizing der belastingschul-
ï digen in den loop van het dienstjaar en bij het voortdurend
wonen van sommigen van die belastingschuldigen, gedu-
j rende een deel van het dienstjaar, in eene andere gemeente:
j moeijelijkheden, die zich dikwijls zullen voordoen, en van
E welke vooral geene bevredigende oplossing mogelijk is, als
er meer of minder verschil in de belasting en haar bedrag
bestaat. Ook voor de belastingseliuldigen zal het eene
groote bron van moeijelijkheid zijn, zich in elke gemeente
op de hoogte der zaak te moeten stellen; onbekendheid