HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 698.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

I
I
1
I
I .
I 254
I
Ik gevoel mg niet genoopt thans te treden in een on-
derzoek, dat vermoedelijk weinig vruchtbaar zoude zijn,
daar men toch tot geene zekere uitkomsten zoude komen,
I of nog meer doortastende en afdoende maatregelen al dan
I niet kans van slagen zouden hebben. Ik reken mijn pligt
als burger van den staat beter te behartigen, wanneer ik
f mij plaats op het uitgangspunt der regering en tracht,
I ook door mijne opmerkingen , hare plannen zoodanig te doen
; wijzigen, dat zij, naar mijne bescheidene meening, meer
I beantwoorden aan het beginsel, waarvan de regering uitgaat.
I Ter loops wil ik opmerken, dat het afstaan van het
geheele middel, wierd dat niet door andere rijks directe
I belastingen vervangen, eene groote verwarring zoude ge-
I ven in ons kiesstelsel. Hoe sommigen ook in het afge-
I trokkene over de waarde van dat stelsel mogen oordeelen, V
I dit is zeker, dat geen waar constitutioneel immer een tred j
I terug zal willen doen; maar dat hü integendeel den in-
I vloed van het volk op de regeling der openbare belangen,
I naar mate van toenemende ontwikkeling, voortdurend zal
I wensehen te zien uitgebreid. Die grond zoude, bij ge-
I breke van andere, dus reeds meer dan voldoende zgn
’ om het middel niet geheel af te staan.
I Over den afstand niet van de grondslagen zelve maar
I van hare zuivere opbrengst, na aftrek der kosten van in-
I ning en toezigt, oordeel ik hoogst gunstig.
I De geldelijke toestand van vele gemeenten in ons vader-
I land is zeer treurig; het staatsbewind moge onschuldig
geweest znn aan het veroorzaken van dien toestand, vele
maatregelen van staatswege hebben daarop invloed geoefend, 1
terwijl de regtstreeksclxe verkiezingen en de betere rege- I
ling van het lager onderwüs kosten veroorzaken, die, hoe
nuttig dan ook de zaak zelve zij, voor vele gemeenten I
uiterst drnkkend zijn. I
lllen moet niet op het behoud van de tegenwoordige
opbrengst rekenen. De veranderde toestand der maatschappij,
de gunstige tijd, dien wij, wat de versnelde middelen van
gemeenschap betreft, te gemoet gaan, doet verwachten, dat