HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 612.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

_j` i` NOG IETS OVER DE HERZIENING ONZER
V ’ __ BELASTINGEN. `
· 4 ·i HET PERSONEEL.
' _' De kennismaking met het voorgedragen ontwerp van wet
V. ' _ op de personele belasting geeft mij aanleiding, nog iets aan
. t. mijne vroegere, ook over dit onderwerp openbaar gemaakte
» beschouwingen 1) toe te voegen.
Q _ Mijne meening is grootendeels, zoo zelfs niet geheel, de-
- _ V zelfde gebleven. Toch meende ik, na de kennismaking met
_. het ontwerp, verpligt te zijn, dit voor de maatschappij
. zoo groot belang op nieuw te onderzoeken en te overwegen.
‘ .. T. lk kan niet ten volle beoordeelen de meerdere of min-
» dere mogelijkheid, om de geheele opbrengst van dit middel
~_ aan de gemeenten af te staan. Zeker is het, dat deze er
. g belangrijk door zouden gebaat worden, en dat, waar accijn-
T [ sen noodig zijn, het oneindig minder nadeelig is, dat deze
·· ` . van wege het rijk, overal op dezelfde artikelen en tot
. i gelijk bedrag, dan door de gemeenten, zoo uiteenloopend in
aard en bedrag, worden geheven.
. ~ Ik zoude mijnen lezers te kort doen, met hun beweeg-
A g redenen voor deze mijne meening mede te deelen.
: · W i Waar nu echter de volstrekte onmogelijkheid bestaat om
andere geschikte middelen, ter voorziening in de behoeften
j j van ’s rijks schatkist, ik zeg niet uit te denken, maar
r aangenomen en ingevoerd te krijgen, daar mag men niet
h` . Ai T ligtvaardig een geschikt en belangrijk 1niddel van de staats-
V` i ‘ inkomsten prijs geven.
i vl ’ 1) Uitgegeven bij ivoommrn & zoon te Gorinchem, 1862.
j .
‘ l
. ~ . _).,