HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 701.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

i
l
ï
267
I geene verwondering baren, dat ik de aanneming daarvan
zeer aanraad.
g In art. 62 vinden wij de bevoegdheid der administratie,
om de stookplaatsen in de gebouwen éénmaal ’s jaars te
j doen opnemen. In de toelichting wordt gezegd, dat er
I geene sprake is van eene algemeene opneming , maar alleen
I van eene faculteit, waarvan niet dan met spacwzacwnïwicl
j en ïcieschheicl zal worden gebruik gemaakt. Een van beiden
is nu waar: wordt van die bevoegdheid werkelijk een zoo
· spaarzaam en kiesch gebruik gemaakt, de maatregel zal
j geen doel treffen, ligtere overtredingen zullen dan dikwijls
worden gestraft en zwaardere vrijloopen; wordt het daar-
entegen een algemeene of nagenoeg algemeene maatregel,
` het kan dan niet missen, dat hij groote ontevredenheid
zal opwekken. Aanzien van personen zal ook wel wat
afdoen. Wil men slechts enkele woningen opgenomen heb-
ben, het ware het beste, dat die wierden aangewezen
bij loting voor de commissie, waarvan in art. 37 gespro-
ken wordt. Eene algemeene opneming van rijks wege,
waarvan in art. 68 gesproken wordt, kan zeker zeer nut-
tig zün en zal ongetwijfeld vele moeijelijkheden voorkomen.
De belastingschuldigen zijn allezins, ik meen zelfs in
_ hun zedelijk regt, met zich te beroepen op schattingen
en tellingen vroeger gedaan, indien althans geene veran-
deringen plaats vonden, en zij ook geene moeite gedaan
. hebben de schatters te misleiden. Die algemeene opname,
· met zorg gedaan, zal dus gewis vele uitkomsten opleveren,
anders dan de laatste aangiften; verreweg de meeste be-
_ lastingschuldigen zullen het wel betreuren, dat zij ten
behoeve van den iiscus een dieperen greep in de beurs
. moeten doen; maar zij zullen die uitkomst althans eerbie-
A digen, en dat zal natuurlijk het getal der botsingen doen
i verminderen. Moet nu, wat ik zoude betreuren, de 3% grond-
slag, en nog wel op de voorgestelde wijze, blijven bestaan,
li dan is het tijdstip voor de algemeene opname van dien 3d°“
grondslag minder gelukkig gekozen: zij zoude dan oneindig
beter plaats vinden tusschen 1 December en 1 Februarij.
V