HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 684.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

z
l
ï
266
ondoordachte bepalingen in de wetten van dien tijd te zoeken,)
dan wel dat men haar, niettegenstaande de belangrijke winst-
derving voor den fiscus en hoezeer zich sinds lang onderschei-
dene stemmen daartegen in het openbaar hebben verheven , l
nu reeds BO jaren onveranderd heeft laten bestaan. Te regt j
wordt in de toelichting gezegd, dat de bepaling verklaar- ;
E baar zoude zijn, indien de belasting in beginsel met de
grondbelasting overeenkwam; maar dat zij volstrekt niet
te verdedigen, volkomen in strijd is met het karakter
eener personele belasting. `
Er zoude echter, in verband tot de voorgedragen bepa- «
i ling, nog al iets voor te zeggen zijn, om afschrijving te _
verleenen van belasting voor de niet ingetreden kwartalen,
bu ontruiming der gebouwen, ten gevolge van het over-
lijden of vertrek buiten ’s lands van het hoofd van het gezin.
Het voornemen bestaat om het stelsel van de reclamatiën
Z eene belangrijke wijziging te doen ondergaan. Behalve
l aanvulling van minder of` meer belangrijke punten, tot dus
verre niet wettelijk geregeld, zullen de reclames plaats
vinden, voor begane abuizen bij den commissaris des Ko-
l nings, van alle andere de Gedeputeerde Staten, wier
uitspraak eene naauwkeurige uiteenzetting van de feiten en
de redenen van beslissing moet inhouden. Zoowel de ad- jj
ministratie als de belastingschuldige kunnen in hooger
beroep komen bij den Koning. De Raad van State wordt
daarop, krachtens de art. 36-40 van de wet op hare ‘
j zamenstelling en bevoegdheid gehoord, en wijkt de konink­ A
E lijke beslissing van dat advies at`, zoo wordt die beslissing
met redenen bekleed in het Staatsblad geplaatst. De Koning ·.
K beslist zelf, of zendt de zaak terug aan de Gedeputeerde
` Staten, ten einde door dat collegie, met inachtneming van ‘
Hoogstdeszelfs besluit, op nieuw behandeld en beslist te ·
worden. De Koning zal dus eigenlijk cassatie­regter zijn. j
Het voorgedragen stelsel komt mij hoogst belangrijk
voor, en daar ik het vroeger heb aanbevolen, 1) zal het wel
I) Bladz. 20 der aangehaalde brochure. i l
V