HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 714.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

i l
264
»vrüstelling van belasting inroepen voor de localen hunner
»woning , die zij tot kantoor bezigen. In dien zin werd de
» aangehaalde wetsbepaling sedert de invoering der wet toe-
·» gepast, ofschoon het onvoorwaardelijke der uitdrukking,
» gelijk niet ontkend kan worden, tegen de bedoeling des
» wetgevers aan, tot eene tegenovergestelde toepassing grond
»zou kunnen geven. De restrictieiis noodzakelijk tot voor-
»koming van de talrijke, anders niet te weren, ontdui­ A
·¤ kingen, die uit eene tegenovergestelde opvatting zouden
nvoortvloeijen. Behooren deze localen niet te worden vrij-
» gesteld, dan eiselit de billijkheid en gelijkheid in toepas-
» sing, dat ook de buiten de woning der ambtenaren ge- j
» legen kantoren belast worden.»
Dat laatste geef ik den ontwerper gereedelijk toe ; ik
neem daarbij acte van zijne erkenning, dat er wel grond
is om te beweren, dat de bestaande wet de rijkskantoren, «
al maken zij een integrerend deel uit van de woning van
j den ambtenaar, vrijstelt; eene bewering die ik altijd heb
i gevoerd, doch vruchteloos. Het is toch zelden voor een
belastingschuldige en nooit voor een’ ambtenaar raadzaam,
i zich in regten tegen in zijn oog onbillüke en onwettige
i vorderingen der administratie te verzetten.
Het is hier de plaats niet om te betoogen, dat bekwame ­
i en geschikte ambtenaren veel te karig bezoldigd worden;
(heeft men ook onbekwame en ongeschikte, aan wien
anders de schuld dan aan het bewind, dat ze aanstelt en
in dienst houdt?) De stelling is niet gewaagd, dat de
l geldelijke positie van hen zeer ongunstig is, vergeleken
i bij die van vele andere standen. Niets zoude billijker zijn,
dan dat de localen, die zij behoeven voor hunne kantoren q
Y en bewaring der archieven, geheel waren vrijgesteld. lVij [
zagen hier boven, hoe onderscheidene andere personen ge-
heele of gedeeltelijke vrijstelling erlangen van die gebou- j
wen of sommige deelen hunner woning, die bepaald strek- I
ken tot uitoefening van hun bedrijf`, en al hebben veelal j
de daar bedoelde personen het beter dan ambtenaren, die ‘
ontheffing wordt hun niet rnisgund. Den ambtenaren daar- l
l
f
1