HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 735.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

263
B1`- oogpunt geene al te hooge opvoering in eens. De voorge-
iü dragen bepaling zal veroorzaken, dat de huurwaarde van
ga vele landbouwers minstens verdriedubbeld wordt, terwül,
*5 gaat het stelsel der regering door, de 2dG grondslag op
d- vele plaatsen ten platten lande verhoogd wordt van 44
lg tot 68 ct. Die verhooging gevoegd bg de andere is mij te
aanzienlük. Ik acht overigens het denkbeeld, om bouwlie-
§@ den, veehouders enz. iets tot de algemeene lasten te doen
¥· bijdragen naar de huurwaarde van de gronden bij hen in
¥» gebruik, in het geheel niet verwerpelijk, 1) doch meen, dat
" de verwezenlijking van dat denkbeeld niet moet plaats heb-
t· ben bij deze wet, ja dat het in strijd is met de oeconomie
van dat ontwerp. I
· Onderscheidene gebouwen of deelen daarvan, die tot uit-
‘ oefening van een of ander bedrijf strekken, worden bij dit
> ontwerp geheel of gedeeltelijk vrijgesteld; geheel, de pak-
· huizen, zolders en kelders, dienende tot berging van koop-
waren, enz.; gedeeltelgk, de deelen van gebouwen, die door
huurkoetsiers, logementliouders , houders van bijzondere
bestedeling-, proveniers-, verbeter- of krankzinnigenhuizen,
tot uitoefening van hun bedrüf gebezigd, of die door kost-
leerlingen ten huize van kostschoolhouders bewoond worden.
Ik vind dus dien aanslag der landbouwers enz. meer op
züne plaats in eene belasting op de inkomsten, als het daew-
toe komen moet, of in eene verbeterde en tot meerdere beroe-
pen uitgebreide wet op de patenten. In art. 7, lt 6, vin-
den wü eene vrijstelling van gebouwen of deelen derzelve,
uitsluitend en regtstreeks gebruikt tot openbare rijks- , pro-
vinciale, gemeente- of polder-, dijk- en waterschaps-dienst,
voor zoo verre de gebouwen niet bij ondergeschikten, maar
bij de besturen zelven in gebruik zijn. De memorie van
toelichting zegt dienaangaande het volgende:
» De alhier aan lit. b. van art. 5 § 2 der wet van 1833
» toegevoegde bepaling, moet voorkomen, dat ambtenaren
1) Zie mijn art. in de Economist van Aug. en Sept. 1863. Veel genoegen doet
mij de bezadigde verwijzing van een (zeker wetenschappelijk) landbouwer in de
Landbouw-Courant van 22 Sept. 1863, no. 39.
·_ IX. 17