HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 677.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

262
I doen kennen, en tevens dat de redenen, waarom dit aller-
l eenvoudigst stelsel zich aanbeveelt, of genoegzaam zün in
het licht gesteld, of van zelf in het oog springen. Ik ga
nu enkele opmerkingen maken over het ontwerp van wet;
doch daar ik de afschaffing voorsta van de volgende grond-
slagen, denk ik mh inzonderheid tot den Ism grondslag
te bepalen.
In art. 5 vinden wh eene nieuwe bepaling, ten gevolge
waarvan de huurwaarde van de ongebouwde aanhoorighe-
den, voor zoo verre die strekken tot onderhoud des gezins,
of wanneer het gebouw zelf geheel often deele voor bouw-
of veehoeve wordt gebezigd, voor een 20m deel zal wor-
den gevoegd bü de huurwaarde van het gebouw.
De memorie van toelichting verdedigt op eene zeer be-
vattelijke wüze die bepaling; zü toont aan, dat de bouw-
hoeven, vooral de afgelegene, eene zeer geringe huurwaarde
hebben als woning, doch dat het daarbü behoorend land
er hoogere waarde aan geeft als middel van bestaan. Dit is
volkomen juist: er moge bij de vaststelling van den pacht-
of koopprijs van eene hofstede op het getimmerte en den
deugdelüken staat daarvan zeer wel gelet worden, een af-
zonderlijke prijs wordt daarvoor veelal niet bedongen.
In vele plaatsen van ons vaderland hebben de meeste
gebouwen die grooter zün dan de arbeiderswoningen, zon-
der dat er land bij is, zeker geene hoogere wekelnksche
huurwaarde dan de lage som als personele huurwaarde
bekend.
In vele voorname steden daarentegen zum de werke-
lijke huurprijzen hooger dan de bekende personele huur-
waarde; ten platten lande is dat zoo niet. Ik voor mü
ben zeer gestemd voor het denkbeeld om den landbouwer
wat meer te doen opbrengen; doch ik geloof, dat men uiterst
voorzigtig moet znn, om den grondeigenaar, die toch reeds
zoo zwaar belast is, niet indirect nog meer te doen beta-
len. Voorts wil ik altijd het oog gevestigd hebben op den
feitelüken toestand, en geeft ook al genoten bevoorregting
geen regt op duurzame bestendiging, ik wil uit een politiek